Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 20.janvāra 15.lēmumu

2008.gada 11.decembrīNr.1065

protokols Nr.40, 7. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
investīciju plānu 2009.-2012.gadam

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu, un, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu kā pamatu investīciju plānošanai 2009.-2012.gadā, saskaņā ar pielikumu. Informācija precizēta Investīciju plāna sadaļā par 2009.gadu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes investīciju projektu sekmīgai ieviešanai katram projektam veidot īpašu projektu ieviešanas vienību, kas tiktu izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

  3. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i. M.Gulbim līdz 2009.gada 1.oktobrim precizēt un iesniegt izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē investīciju plāna projektu 2010.–2013.gadam.

  4. Jūrmalas pilsētas domes investīciju plāna 2009.-2012.gadam izpildi kontrolēt domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

  5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1095 “Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2008.-2011.gadam”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Pielikums XLS