Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 11.decembrīNr.1066

protokols Nr.40, 8. punkts

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda
atklātā projektu konkursā ar projektu „Dubultu satiksmes mezgla
satiksmes drošības uzlabošana”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) atbalsta programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitātē „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” ar projektu „Dubultu satiksmes mezgla satiksmes drošības uzlabošana”.

  2. Projekta apstiprināšanas gadījumā 2009.-2011.gadā nodrošināt tam priekšfinansējumu 100% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda LVL 2771014.54 un, no kurām Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir LVL 2253367.49 (81.32%).

  3. Projekta priekšfinansējumu pilnā apmērā segt no Jūrmalas pilsētas domes 2009.-2011.gada budžeta.

  4. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja p.i. M.Gulbim sadarbībā ar Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāju G.Smalko sagatavot un iesniegt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā projekta pieteikumu līdz 2008.gada 15.decembrim (ieskaitot).

  5. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis