Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 11.decembrīNr.1076

protokols Nr.40, 20. punkts

Par administratīvo sodu ieņēmumu sadales kārtību

Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta trešo punktu, 206.pantu, 209.pantu, 231.2panta otro daļu, 247.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 44.2., 45. un 48.punktu, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2008.gada 23.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/07) un, lai sekmētu Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes (turpmāk tekstā - Būvvaldes) darba efektivitāti un motivētu Būvvaldes amatpersonas uzlikto pienākumu izpildei, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noteikt, ka, ar 2009.gada 1.janvāri ne vairāk kā 50% no visiem naudas sodu ieņēmumiem, kas uzlikti par Latvijas Administratīvā pārkāpumu kodeksa un Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu pārkāpumiem, un kas tiek iekasēti saskaņā ar Administratīvās komisijas lēmumiem, pamatojoties uz Būvvaldes amatpersonu sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, saskaņā ar apstiprināto budžetu, tiek novirzīti Būvvaldes amatpersonu materiālajai stimulēšanai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis