Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 11.decembrīNr.40

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Ģirts Trencis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes kancelejas pārzine

 

Līga Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

 Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1147 līdz sēdes beigām), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1220-1246 un no plkst.1235 - 1246), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Raimonds Munkevics (piedalās no plkst.1010), Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1142-1145 ), Andrejs Kondratjuks, Juris Griķis

Nepiedalās deputāti:

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Revīzijas un audita nodaļas vadītājas vietnieka p.i.

Jānis Skuja

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Gailīte

Sēdē uzaicināti:

Olga Helēna Koziorova, Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Anita Lindermane, Līga Baumgarte, Anna Deičmane, Ināra Kundziņa, Mareks Gulbis, Dzintars Krūmiņš, Edgars Podiņš, Atis Saprovovs, Māris Demme, Alvils Rudzītis.

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

Ģ.Trencis ierosina no domes sēdes darba kārtības noņemt jautājumus:

·              Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu mājās, kurās privatizēti vairāk kā 50% no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem

·              Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 12.septembra lēmumā Nr.463 „Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulējamo nozaru noteikšanu un regulatora izveidi”

Noņemtos jautājumus virzīt izskatīšanai finanšu komitejā un iekļaut domes sēdes darba kārtībā četrus papildus jautājumus:

·              Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā ar projektu „Dubultu satiksmes mezgla satiksmes drošības uzlabošana”

·              Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā ar projektu „Turaidas un Aizkraukles ielas satiksmes drošības uzlabošanu”

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 15

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 37A

 

Balsošanas rezultātā par izmaiņām darba kārtībā („par” – 14 (I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav,), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.       

Par politiski represēto personu statusa piešķiršanu

2.       

Par politiski represētas personas nozaudētas apliecības atzīšanu par nederīgu

3.       

Par nokavēta nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pašvaldības pilsētas budžetā

4.       

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

5.       

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumosNr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

6.       

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru grāmatvedības normatīvo dokumentu apstiprināšanas kārtību

7.       

Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2009.-2012.gadam

8.       

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā ar projektu „Dubultu satiksmes mezgla satiksmes drošības uzlabošana”

9.       

Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā ar projektu „Turaidas un Aizkraukles ielas satiksmes drošības uzlabošanu”

10.  

Par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Jūrmalā, Tallinas ielā 37

11.  

Par adreses noteikšanu katlu mājai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 16 (korpuss 2)

12.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 15 (korpuss 2)

13.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13 (korpuss 4)

14.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 5 (korpuss 3)

15.  

Par adreses maiņu palīgēkām Jūrmalā, Kaugurciema 41

16.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.432 atzīšanu par spēku zaudējušu un par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 10

17.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.827 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Graudu ielā 4 un adreses piešķiršanu”

18.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oškalna ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

19.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oškalna ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

20.  

Par administratīvo sodu ieņēmumu sadales kārtību

21.  

Par Jūrmalas pilsētas peldvietu zonējuma projekta apstiprināšanu

22.  

Par meža zemes transformāciju zemesgabalā Jūrmalā, Kleistes ielā 1

23.  

Par meža zemes transformāciju zemesgabalā Jūrmalā, Žubītes ielā 55

24.  

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu piešķiršanu Edmundam Linkevičam

25.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.16 (lit.014) īres līguma pārtraukšanu

26.  

Par būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras valdījumā esošo valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu Jūrmalā, Slokas ielā 64/3 dzīvoklis Nr.7

27.  

Par atcēlēja līguma noslēgšanu ar SIA „BIC COMPANY”

28.  

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rankas ielā 3 privatizācijas izbeigšanu

29.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medņu ielā 7A

30.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 15

31.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 37A

32.  

Par adreses noteikšanu nedzīvojamo telpu grupai un noliktavas ēkai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46

33.  

Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 40B

34.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kanālu ielā 34 nodošanu VAS „Privatizācijas aģentūra”

1.          Par politiski represēto personu statusa piešķiršanu (lēmums Nr.1061)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav,), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represēto personu statusa piešķiršanu.

 

2.                                  Par politiski represētas personas nozaudētas apliecības atzīšanu par nederīgu (lēmums Nr.1062)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav,), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētas personas nozaudētas apliecības atzīšanu par nederīgu.

 

3.                                  Par nokavēta nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pašvaldības pilsētas budžetā (lēmums Nr.1063)

Ziņo:

A.Lindermane jāsvītro lēmuma projekta 12.punkts, jo maksājums tika veikts un saistības izpildītas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– 1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par nokavēta nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pašvaldības pilsētas budžetā.

 

4.                                  Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu(lēmums Nr.1064)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav,), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

 

(ierodas R.Munkevics)

 

5.                                  Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.96)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (I.Dreija, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– 2 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika), nebalso R.Munkevics), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

6.                                  Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru grāmatvedības normatīvo dokumentu apstiprināšanas kārtību (instrukcija Nr.5)

Ziņo:

I.Kundziņa

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu svītrot instrukcijas projektā 1.13.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 2 (D.Urbanovičs, Z.Starks,) „pret” – nav, „atturas”– 12 (I.Dreija, V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns Ģ.Trencis), nebalso Ž.Kupčika), D.Urbanoviča priekšlikums netiek pieņemts.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par instrukcijas projektu („par” – 13 (I.Dreija, V.Maksimovs, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns, Ģ.Trencis, Z.Starks,) „pret” – nav, „atturas”– 1 (D.Urbanovičs,), nebalso Ž.Kupčika), nolēma pieņemt instrukciju par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru grāmatvedības normatīvo dokumentu apstiprināšanas kārtību.

 

7.                                  Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2009.-2012.gadam (lēmums Nr.1065)

Ziņo:

M.Gulbis

Izsakās:

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu Lielupes ostas gultnes tīrīšanai piešķirt 200 tūkstošu Ls vietā 300 tūkstošus.

I.Dreija izsakās, ka ūdens ekskavators ir lētāks gultnes tīrīšanas veids.

I.Ančāns izsaka priekšlikumu jaunos daudzdzīvokļu namus celt esošās nakts patversmes vietā, neatbalsta dzīvokļu pirkšanu. Uzskata, ka Z.Meirovica prospekta rekonstrukcija jāatceļ un jāveic pagaidu darbi brauktuves sakārtošanai, kā arī sporta kompleksa celtniecības darbi pagaidām jāatceļ, bet jāceļ sporta zāle Slokas pamatskolai. Izsaka šaubas par Dzintaru pārvada labošanas izmaksām, lūdz detalizētu informāciju. Izsakās, ka tādu nevar atbalstīt investīciju plānu, balsojumā atturēsies un ierosina investīciju plānu skatīt atkārtoti.

R.Munkevics izsakās, ka investīciju plāns ir sagatavots, kā deputātu ieceres, bet nav vērtējams, kā izpildāms plāns nākotnei, šajā ekonomiskajā situācijā administratīvo ēku būvniecība nav pieļaujama.

Z.Starks izsaka priekšlikumu šo investīciju plānu ņemt kā pamatu budžetam, jo visi minētie objekti ir nepieciešami Jūrmalai. Aicina atbalstīt investīciju plānu.

I.Dreija uzskata, ka plāns jāpārtaisa, jo šinī situācijā nevar pieņemt ar realitāti nesaistītu vīziju.

I.Aizstrauta izsakās, ka plāns ir nepieciešams, jo tiek pieņemts ilgtermiņam nevis konkrēti esošajai situācijai.

J.Griķis izsaka priekšlikumu investīciju plānā iekļaut visus uzņēmēju iesniegtos priekšlikumus un plānu izmantot kā pamatu budžetam. Veikt pārkārojumus un daļu no nākamā gada budžeta virzīt mājokļu iegādei.

Ģ.Trencis atbalsta investīciju plānu, jo plāns atspoguļo Jūrmalas vajadzības un plāns tika koriģēts atbilstoši pašreizējai situācijai. Uzņēmēju iesniegtos priekšlikumus pieņem zināšanai un skatīs kopā ar budžetu. Aicina deputātus balsot par priekšlikumiem atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Mežapuķes priekšlikumu („par” – 1 (M.Mežapuķe) „pret” – nav, „atturas”– 11 (Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, J.Kuzins V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, D.Urbanovičs, I.Ančāns, Ģ.Trencis, Z.Starks), nebalso A.Kalnciems, R.Munkevics, I.Dreija), lēmums netiek pieņemts.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par J.Griķa priekšlikumu mājokļu iegādei („par” – 13 (M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, V.Maksimovs, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, D.Urbanovičs, I.Ančāns, Ģ.Trencis, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Dreija) „pret” – nav, „atturas”– nav, nebalso Ž.Kupčika, R.Munkevics), nolēma pieņemt J.Griķa priekšlikumu par mājokļu iegādi.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe,) „pret” – nav, „atturas”– 4 (I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, I.Ančāns), nebalso R.Munkevics), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2009.-2012.gadam.

 

Pārtraukums 11.45 – 12.20

 

Pēc pārtraukuma nav ieradušies I.Dreija, J.Kuzins.

8.                                  Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā ar projektu „Dubultu satiksmes mezgla satiksmes drošības uzlabošana” (lēmums Nr.1066)

Ziņo:

M.Gulbis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav, J.Kuzins, I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā ar projektu „Dubultu satiksmes mezgla satiksmes drošības uzlabošana”.

 

9.                                  Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā ar projektu „Turaidas un Aizkraukles ielas satiksmes drošības uzlabošanu” (lēmums Nr.1067)

Ziņo:

M.Gulbis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav, J.Kuzins, I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā ar projektu „Turaidas un Aizkraukles ielas satiksmes drošības uzlabošanu”.

 

(ierodas J.Kuzins)

 

10.                        Par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Jūrmalā, Tallinas ielā 37(lēmums Nr.1068)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav, A.Kalnciems nebalso, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu parzemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Jūrmalā, Tallinas ielā 37.

 

11.                        Par adreses noteikšanu katlu mājai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 16, korpuss 2 (lēmums Nr.1069)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Griķis lūdz SIA „Jūrmalas siltums” vadībai sagatavot ziņojumu par faktisko stāvokli un tā atbilstību dokumentācijai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– 3 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu katlu mājai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 16, korpuss 2.

 

(J.Kuzins iziet)

 

12.                        Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 15, korpuss 2 (lēmums Nr.1070)

13.                        Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13, korpuss 4 (lēmums Nr.1071)

14.                        Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 5, korpuss 3 (lēmums Nr.1072)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe) „pret” – nav, „atturas”– 4 (R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Ančāns), J.Kuzins, I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumus:

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 15, korpuss 2.

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 13, korpuss 4.

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 5, korpuss 3.

 

15.                        Par adreses maiņu palīgēkām Jūrmalā, Kaugurciema 41(lēmums Nr.1073)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav, J.Kuzins, I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par adreses maiņu palīgēkām Jūrmalā, Kaugurciema 41.

 

16.                        Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.432 atzīšanu par spēku zaudējušu un par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 10(lēmums Nr.1074)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe) „pret” – nav, „atturas”– 4 (R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Ančāns), J.Kuzins, I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.432 atzīšanu par spēku zaudējušu un par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kleistes ielā 10

 

17.                        Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.827 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Graudu ielā 4 un adreses piešķiršanu” (Nr.1075)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta) „pret” – nav, „atturas”– 2 (I.Ančāns, M.Mežapuķe), J.Kuzins, I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.827 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Graudu ielā 4 un adreses piešķiršanu”.

 

(ierodas J.Kuzins)

 

18.                        Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oškalna ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

19.                        Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oškalna ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs lūdz, lai tiktu ievērotas sabiedriskajā apspriešanā izvirzītās prasības.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 5 (A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Aizstrauta) „pret” – nav, „atturas”– 9 (J.Kuzins, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, M.Mežapuķe), I.Dreija izgājis), lēmums netiek pieņemts.

 

20.                        Par administratīvo sodu ieņēmumu sadales kārtību(lēmums Nr.1076)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– 2 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par administratīvo sodu ieņēmumu sadales kārtību.

 

21.                        Par Jūrmalas pilsētas peldvietu zonējuma projekta apstiprināšanu(lēmums Nr.1077)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu precizēt nosaukumu – Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējums.

I.Ančāns lūdz atrisināt jautājumu par peldvietām pie Lielupes.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu šo lēmuma projektu sagatavot kā saistošos noteikumus.

Ģ.Trencis izsaka priekšlikumu balsot par lēmuma projektu ar izmaiņām nosaukumā – „Par peldvietu zonējuma apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastē ”un papildināt projektu ar tekstu – Jūrmalas pilsētas domes juridiskajai pārvaldei līdz 2009.gada 01.maijam sagatavot priekšlikumus saistošajos noteikumos „Par sabiedrisko kārtību” sakarā ar izstrādāto peldvietu zonējuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 11 (A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– 3 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, R.Munkevics), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas peldvietu zonējuma projekta apstiprināšanu.

 

22.                        Par meža zemes transformāciju zemesgabalā Jūrmalā, Kleistes ielā 1(lēmums Nr.1078)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– 3 (R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par meža zemes transformāciju zemesgabalā Jūrmalā, Kleistes ielā 1.

 

23.                        Par meža zemes transformāciju zemesgabalā Jūrmalā, Žubītes ielā 55(lēmums Nr.1079)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins) „pret” – 2 (M.Mežapuķe, I.Ančāns), „atturas”– 1 (R.Munkevics), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par meža zemes transformāciju zemesgabalā Jūrmalā, Žubītes ielā 55.

 

24.                        Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu piešķiršanu Edmundam Linkevičam(lēmums Nr.1080)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu piešķiršanu Edmundam Linkevičam.

 

25.                        Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.16 (lit.014) īres līguma pārtraukšanu(lēmums Nr.1081)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav, R.Munkevics nebalso I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu parnekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.16 (lit.014) īres līguma pārtraukšanu.

 

26.                        Par būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras valdījumā esošo valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu Jūrmalā, Slokas ielā 64/3 dzīvoklis Nr.7(lēmums Nr.1082)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par

 

27.                        Par atcēlēja līguma noslēgšanu ar SIA „BIC COMPANY” (lēmums Nr.1083)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– 6 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atcēlēja līguma noslēgšanu ar SIA „BIC COMPANY”.

 

28.                        Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rankas ielā 3 privatizācijas izbeigšanu(lēmums Nr.1084)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Rankas ielā 3 privatizācijas izbeigšanu.

 

29.                        Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medņu ielā 7A(lēmums Nr.1085)

30.                        Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 15(lēmums Nr.1086)

31.                        Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 37A(lēmums Nr.1087)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medņu ielā 7A.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 15.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 37A.

32.                        Par adreses noteikšanu nedzīvojamo telpu grupai un noliktavas ēkai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46(lēmums Nr.1088)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Ģ.Trenča priekšlikumu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu nedzīvojamo telpu grupai un noliktavas ēkai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46.

 

33.                        Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 40B

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

Ģ.Trencis izsaka priekšlikumu lēmuma projektu skatīt attīstības un vides jautājumu komitejā un finanšu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Ģ.Trenča priekšlikumu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Dreija izgājis), nolēma atbalstīt Ģ.Trenča priekšlikumu un lēmuma projektu virzīt izskatīšanai komitejās.

 

34.                        Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kanālu ielā 34 nodošanu VAS „Privatizācijas aģentūra” (lēmums Nr.1089)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kanālu ielā 34 nodošanu VAS „Privatizācijas aģentūra”.

Sēde slēgta plkst. 14.00

Nākošā sēde 2008.gada 18.decembrī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

Ģ.Trencis

Administratīvās pārvaldes kancelejas pārzine

L.Liepiņa

2008.gada 17.decembrī


Lejupielāde: DOC un PDF