Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2010.gada 4.februāra 19. nolikumu

2009.gada 11.jūnijāNr.23

Protokols Nr.13, 68.punkts

Jūrmalas pilsētas domes transporta nodaļas nolikums

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes transporta nodaļas (turpmāk tekstā - Nodaļa) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

1.2. Nodaļa ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

1.3. Nodaļu izveido un likvidē, kā arī Nodaļas darbinieku skaita sarakstu un nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

1.4. Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Jūrmalas pilsētas iekšējos un ārējos normatīvos aktus.

1.5. Savas funkcijas Nodaļa veic sadarbojoties ar citām Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, iestādēm un kapitālsabiedrībām.

2. Nodaļas uzdevumi

2.1. Nodaļas galvenie uzdevumi ir:

2.1.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un pasažieru komercpārvadājumu organizēšana Jūrmalas pilsētā;

2.1.2. pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu un pasažieru komercpārvadājumu koordinēšana un kontrole;

2.1.3. pilsētas sabiedriskā transporta attīstības koncepcijas izstrādāšana un investīciju piesaistīšana apstiprināto koncepciju realizācijai;

2.1.4. pasažieru plūsmas izpētes organizēšana un optimāla, pieprasījumam atbilstoša, sabiedriskā transporta maršrutu tīkla attīstības plānošana;

2.1.5. priekšlikumu gatavošana par sabiedriskā transporta maršrutu atklāšanu, grozīšanu, slēgšanu un kustības sarakstu apstiprināšanu sabiedriskā transporta maršrutos, kuri skar Jūrmalas pilsētu;

2.1.6. pašvaldības sabiedriskā transporta jomā noslēgto līgumu, līgumsaistību izpildes kontroles nodrošināšana;

2.1.7. fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajai kompetencei;

2.1.8. lietvedības organizēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Jūrmalas pilsētas domē apstiprinātajai lietu nomenklatūrai;

2.1.9. Nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamās datu bāzes un lietu uzturēšana un pilnveidošana;

2.1.10. pieteikumu izskatīšana speciālo atļauju (licenču) un citu ar tām saistīto, normatīvajos aktos noteikto, dokumentu izsniegšana, noformējot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumus un citus nepieciešamos dokumentus;

2.1.11. pašvaldības budžeta līdzekļu, kas piešķirti transporta nozarei, plānošana, administrēšana un izlietojuma kontrole.

3. Nodaļas vadība un struktūra

3.1. Nodaļu vada Nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram. Nodaļas vadītāju apstiprina amatā Jūrmalas pilsētas dome.

3.2. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors. Nodaļas darbiniekus (izņemot Nodaļas vadītāju) pieņem darbā pamatojoties uz Nodaļas vadītāja ieteikumu.

3.3. Nodaļas vadītājs organizē Nodaļai nodoto uzdevumu izpildi un ir atbildīgs par Nodaļas uzdevumu un augstākstāvošo amatpersonu rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

3.4. Nodaļas vadītājs:

3.4.1. plāno, organizē un vada Nodaļas darbu, atbild par Nodaļas funkciju veikšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

3.4.2. nosaka Nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē Nodaļai noteikto uzdevumu izpildi;

3.4.3. sekmē darbinieku kvalifikācijas, izglītības un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;

3.4.4. atbilstoši amata aprakstam un darba līgumā noteiktajai kompetencei nodrošina Nodaļas darbības tiesiskumu.

3.5. Nodaļā kā struktūrvienība ietilpst Pašvaldības pasažieru autopārvadājumu kontroles dienests.

3.6.Pašvaldības pasažieru autopārvadājumu kontroles dienesta uzdevums irnodrošināt pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu un pasažieru komercpārvadājumu atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu un pašvaldības ar pārvadātāju noslēgto līgumu prasībām, kā arī pašvaldības, pārvadātāju un pasažieru interešu aizsardzību.

3.7. Pašvaldības pasažieru autopārvadājumu kontroles dienests nodrošina uzdevumu izpildi, sadarbojoties ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju.

4. Nodaļas darbinieku pienākumi un tiesības

4.1. Nodaļas darbinieku amata pienākumus šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildei nosaka Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors darba līgumā un amata aprakstā.

4.2. Uzdevumu izpildei Nodaļas darbinieki sadarbojas ar citām Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēm.

4.3. Nodaļas darbinieki atbild par Nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

4.4. Pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo līmeni, piedalīties semināros, kursos, konferencēs un pieredzes apmaiņās par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

4.5. Nodaļas darbiniekiem ir tiesības:

4.5.1. pieprasīt un saņemt no Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamo informāciju un dokumentus, Nodaļas uzdevumu veikšanai;

4.5.2. Nodaļas galveno funkciju un uzdevumu risināšanā iesaistīt citas domes struktūrvienības un to speciālistus;

4.5.3. organizēt apspriedes un piedalīties dažādu līmeņu semināros, konferencēs un apspriedēs par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

4.5.4. atbilstoši savai kompetencei sniegt ieteikumus valsts un pašvaldības iestādēm, komercsabiedrībām par jautājumiem, kas saistīti ar Nodaļas darbību;

4.5.5. organizēt iepirkumus, kuru līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā noteikto līgumcenu slieksni, sākot no kura nepieciešams piemērot publisko iepirkumu procedūras. Par iepirkumiem paziņojot Iepirkumu birojam.

 

5. Administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

5.1. Nodaļas un Kontroles dienesta izdoto administratīvos aktus var apstrīdēt pie Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora.

5.2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvā rajona tiesā.

6. Noslēguma noteikumi

6.1. Nolikums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Ar Nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikums Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes transporta nodaļas nolikums”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Lejupielāde: DOC un PDF