Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 9.aprīlīNr. 247

protokols Nr. 7, 12. punkts

Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta
un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 4.pantu, 5.panta otro daļu un 6.pantu, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.673 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” un SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV” 2009.gada 13.marta vēstuli Nr.09/58, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu sarakstu un aprakstu (1.pielikums) un autobusu kustības sarakstu (2.pielikums).

2. Lai nodrošinātu pietiekamus un nepārtrauktus sabiedriskā transporta pakalpojumus Jūrmalas pilsētā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim nodrošināt attiecīgu grozījumu veikšanu starp SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV” un Jūrmalas pilsētas domi 2007.gada 28.decembrī noslēgtajā līgumā Nr.1.1-16.4.3/1209 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu”, kā arī kontrolēt šī lēmuma izpildi.

3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pieņemto lēmumu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un interneta mājas lapā www.jurmala.lv.

4. Pārvadātājam - SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV”, saskaņā ar 2007.gada 28.decembra noslēgtā līguma Nr.1.1-16.4.3/1209 starp SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV” un Jūrmalas pilsētas domi 4.nodaļas 4.2.22.apakšpunktu, paziņot publiski par izmaiņām maršrutos un kustību sarakstos.

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmums Nr.7 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem un pamata maršrutu tīkla izveidi Jūrmalas pilsētā”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Pielikums DOC