Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 20.februāra 98.lēmumu

2009.gada 9.aprīlīNr.276

protokols Nr.7, 47. punkts

Par zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospektā 21
un Asaru prospektā 23/25 nomas līguma laušanu
un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Lodeszars”

Saskaņā ar 2005.gada 25.februāra zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3/196 pielīgto saistību neizpildi, uz 2009.gada 16.martu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lodeszars” (vienotais reģistrācijas Nr.40003679998, juridiskā adrese - Eksporta ielā 3b, Rīgā, LV-1010) ir izveidojies zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospektā 21 un Asaru prospektā 23/25 zemes nomas maksas parāds Jūrmalas pilsētas domei. Parāda kopējā summa ir Ls 554071,22, tai skaitā pamatparāds par zemes nomu Ls 480554,79 un kavējuma nauda Ls 73516,43.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2009.gada 9.aprīli lauzt 2005.gada 25.februāra zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3/196.

  2. Jūrmalas pilsētas domes juridiskai pārvaldei (E.Rakiša) divu mēnešu laikā sagatavot prasības pieteikumu tiesā par zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospektā 21 un Asaru prospektā 23/25 zemes nomas maksas parāda piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lodeszars”, precizējot parāda un kavējuma naudas apmēru uz prasības pieteikuma iesniegšanas dienu.

  3. Noteikt, ka, ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lodeszars” zemes nomas maksas parādu samaksā, 2005.gada 25.februāra zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/196 netiek lauzts un prasības pieteikums par parādu piedziņu tiesā netiek sniegts.

  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Lejupielāde: DOC un PDF