Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 14.maijāNr.322

protokols Nr.9, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601
„Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu
noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

Lai sarīkotu 2009.gada 6.jūnijā paredzētās pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanas un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 1.panta 3.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmuma Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā” 1.12.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

    „1.12. Slokā, Skolas ielā 5”.

  2. Nosūtīt Latvijas Republikas Centrālai vēlēšanu komisijai vēstuli ar lūgumu informēt vēlētājus par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Grozītais lēmums Nr.601