Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 14.maijāNr.341

protokols Nr.9, 25. punkts

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, saskaņā ar 2009.gada 13.maija Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/07) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112 (kadastra Nr. 1300 022 0112) saskaņā ar 1.pielikumu.

  2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

  3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes teritoriālplānošanas nodaļas vadītāju Ilzi Vicepu.

  4. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 14.maija lēmumu Nr.341

(protokols Nr.9, 25.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112 (kadastra Nr. 1300 022 0112,

zemesgabala platība 377932 kv.m)

Zemesgabala īpašnieks Jūrmalas pilsētas dome (nodokļu maksātāja kods 90000056357)

Zemesgabala nomnieks Kooperatīvā sabiedrība „APVIENĪBA SLOCENE” (40003406954). Uz zemesgabala atrodas nomnieka īpašumā esoša kantora ēka ar kadastra Nr.1300 022 0124 001.

Izstrādātājs LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar sertifikātu teritoriālplānošanā (pilsētbūvniecībā), dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas būvju arhitektūrā.

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 54., 54.1. punkti.

2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

2.1. Zemesgabals atrodas Bažciema rajonā.

2.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas daļēji dārzkopības sabiedrību teritorijā (DzS), daļēji „Dabas pamatnes” teritorijā (DP), atbilstoši „Dabas pamatnes” teritoriju iedalījumam – pilsētas mežu vides saglabāšanas joslā (M), Ķemeru nacionālā parka neitrālajā zonā.

2.3. Apbūves noteikumos dārzkopības sabiedrību teritorijas (DzS) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes izmantošanas veids ir dārzkopība, sakņkopība, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana.

2.4. Apbūves noteikumos pilsētas mežu vides saglabāšanas josla (M) nozīmē zemesgabalus (vai to daļas), kur primārais ir pilsētas publisko meža teritoriju izmantošana atpūtai, veselības uzlabošanai.

2.5. Apgrūtinājumi: zemesgabals 377932m2 platībā atrodas Baltijas jūras ierobežotās saimnieciskās darbības joslā; zemesgabala daļa 354737m2 platībā atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu; zemesgabala daļa 11104m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamās ķīmiskās vielas un produktus; zemesgabala daļa 61700m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju; zemesgabala daļai ar platību 6394m2 ir noteikts ceļa servitūts.

2.6. Saskaņā ar LR Vides ministrijas 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.50 „Par mikrolieguma izveidošanu Jūrmalas pilsētas teritorijā” zemesgabala daļā atrodas mikroliegums.

2.7. Zemesgabals daļēji atrodas projektējamā autoceļa aizsargjoslā.

3.DARBA UZDEVUMS (SASKAŅĀ AR LR 19.10.2004. MK NOTEIKUMU NR.883 7., 8. UN 63. PUNKTIEM)

3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

3.2. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 8.1.-8.8.punktu prasības.


4.DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

4.1. Saskaņā ar LR 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48., 49., 50., 51., 52.punktu.

4.2. Detālplānojuma min. 4 sējumus noformēt saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.54 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši LR MK 19.10.2004. noteikumu Nr.883 73.punkta prasībām.

5. DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar LR 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000.

5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

5.3.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes,

5.3.2. VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas,

5.3.3. VAS Latvijas Valsts ceļi,

5.3.4. V/A “Sabiedrības veselības aģentūra ”,

5.3.5. SIA “Jūrmalas Gaisma”,

5.3.6. SIA “Lattelekom” Lielrīgas reģiona,

5.3.7. SIA “Jūrmalas ūdens”,

5.3.8. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona,

5.3.9. AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa,

5.3.10. Domes Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes,

5.3.11. Domes Vides aizsardzības nodaļas,

5.3.12. Ķemeru nacionālā parka administrācijas;

5.3.13. VAS „Latvijas Dzelzceļš”;

5.3.14. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes;

5.3.15. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 66.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

6.2. Sabiedriskās apspriešanas gaitā veikt rakstisku aptauju, noskaidrojot detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku viedokli par izstrādājamo detālplānojumu.

6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Būvvaldē, ne vēlāk kā 6 pēc domes lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

6.4. Sabiedriskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi - tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

7. DETĀLPLĀNOJUMA AKCEPTĒŠANA, PIEŅEMŠANA

7.1. Pēc projekta izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Būvvaldē tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

7.2.Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.dgn, *dwg, *.pdf formātā).

7.3.Detālplānojuma dokumentācija apstiprināšanai domē iesniedzama pēc saskaņošanas Būvvaldē.

7.4.Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Būvvaldē digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā) pievienojot iesniegto grafisko materiālu sarakstu.

Vicepa, 67754071


Lejupielāde: DOC un PDF