Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2013.gada 22.augusta 34.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 12. februārīNr.2

Protokols Nr.3, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 15.decembra saistošajos noteikumos Nr.23
„Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 15.punktu,
43.panta 1.daļas 13.punktu, Latvijas Republikas likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 1.daļas 3.punktu

  1. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1.1punktu šādā redakcijā:

    „3.1.1 No 2009.gada 1.janvāra līdz 31.martam atpūtnieku un tūristu uzņemšana Jūrmalas pilsētā ar nodevu netiek aplikta.”

  2. Izteikt saistošo noteikumu 5.1.punktu šādā redakcijā:

    „5.1. Nodevas vienas diennakts likme no 1.maija līdz 30.septembrim ir Ls 0,25 (divdesmit pieci santīmi) par vienu uzņemto personu, pārējā laikā – Ls 0,15 (piecpadsmit santīmi) par vienu uzņemto personu, bet no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim nodevas vienas diennakts likme ir Ls 0,15 par vienu uzņemto personu tūristu mītnēs, kurās uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu.”

  3. Izteikt saistošo noteikumu 5.2.punktu šādā redakcijā:

    „5.2. Nodevas vienas diennakts likme ir Ls 0,15 (piecpadsmit santīmi) par vienu uzņemto personu kempingā vai jauniešu viesnīcā, bet no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim nodevas vienas diennakts likme ir Ls 0,10 (desmit santīmi) par vienu uzņemto personu kempingā vai jauniešu viesnīcā.”

  4. Izteikt saistošo noteikumu pielikumu jaunā redakcijā: „Atskaite par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu, kas jāiemaksā pašvaldības budžetā 20__.gadā”, saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

Priekšsēdētājs

Ģ.TrencisPielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada

12.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2

(protokols Nr.3,  5.punkts)

_________________________________________________________________

juridiskā persona – īpašnieka nosaukums, Reģistrācijas Nr., iestādes nosaukums, faktiskā adrese

 fiziskā persona - īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, iestādes nosaukums, faktiskā adrese

ATSKAITE

par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu, kas jāiemaksā pašvaldības budžetā

20____.gadā

 

Ar nodevu apliekamo diennakšu skaits*

Likme par vienu personu diennaktī

Aprēķinātā nodeva

(Ls)

Iemaksāts (Ls)

Atliek iemaksāt (Ls)

par iepriekšēja gada decembri

   

   

   

  

  

1.ceturksnis kopā:

   

   

   

  

   

janvāris

   

   

   

   

   

februāris

   

  

   

   

   

marts

   

   

   

   

   

2.ceturksnis kopā:

   

   

   

   

   

aprīlis

   

   

   

   

   

maijs

   

   

   

   

   

jūnijs

   

   

   

   

   

3.cetuksnis kopā:

   

   

   

   

   

jūlijs

   

   

   

   

   

augusts

   

   

   

   

   

septembris

   

   

   

   

   

4.ceturksnis kopā:

   

   

   

   

   

oktobris

   

   

   

   

   

novembris

   

   

   

   

   

decembris

   

   

   

   

   

KOPĀ:

   

   

   

   

   

* sastāv no katras izmitinātas personas tūristu mītnē pavadīto diennakšu skaita summas

Atbildīgās personas paraksts:

/vārds, uzvārds/__________________________________________

tālr.______________________

Maksājumi jāveic regulāri katru mēnesi līdz 10.datumam

Atskaite jāiesniedz - reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 10.datumam Jūrmalā, Jomas ielā 1/5,

Jūrmalas pilsētas domē, 343.kabinetā tel.67093983


Grozītie saistošie noteikumi Nr.23

Lejupielāde: DOC un PDF