10. SABIEDRISKĀ APKALPE

Pilsētas attīstības mērķis ir kvalitatīvi nodrošināt daudzveidīgās iedzīvotāju sociālās vajadzības: izglītību, veselības aprūpi, sabiedrisko drošību, atpūtu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Notiek intensīva sabiedriskās apkalpes struktūru un to darbības ekonomisko nosacījumu maiņa. Privātais sektors pārņem komerciālās apkalpes veidus.

Pašvaldību un valsts pārziņā paliks daļa nekomerciālo apkalpes veidu - izglītība, kultūra, veselības aizsardzība un sociālā nodrošināšana, sabiedriskais transports, sabiedriskā kārtības aizsardzība, daļēji arī sports.

Izglītībai un kultūrai ir svarīga nozīme pilsētas ekonomiskajā attīstībā. Augsti kvalificēts darbaspēks, intelektuālais potenciāls ir viens no ekonomiskās bāzes veidošanas priekšnosacījumiem. Pievilcīga un unikāla vide kopā ar dažāda rakstura kultūras un sporta aktualitātēm piesaista tūristus , konkurētspējīgas komercstruktūras un ir potenciāla ekonomikas veicinātāja. Sakārtota pilsētvide ir pievilcīga dzīvošanai un atpūtai.


10.1 Izglītības iestādes
10.2 Veselības aprūpes un sociālās nodrošināšanas iestādes
10.3 Kultūras iestādes
10.4 Sporta būves
10.5 Domes uzdevumi

10.1 Izglītības iestādes

Izglītība un it īpaši kultūrizglītība visos līmeņos un izpausmēs nepieciešama, lai radītu pārliecinošu, zinošu, ieinteresētu, informētu un spriestspējīgu tautu.

Skolās jāveicina jauna fakultatīva mācību priekšmetu un kursu ieviešana(muzeju pedagoģija, teātru pedagoģija, būvmākslas un amatniecības vēsture, datormāksla, fotogrāfija, kulturoloģija, kultūras socioloģija u. c.) Prioritāte dodama humanitārajām un sociālajām zinātnēm, īpaši tām, kas saistītas ar Latvijas tautas vēsturi, valodu, mentalitāti, dzīvesveidu un kultūras virzību Latvijā, ar latviešu tautas nacionālās identitātes apliecināšanu.

Ir jāveido speciālas programmas atsevišķu sociālo grupu (invalīdu, pensionāru, bezdarbnieku, arī sociāli nelabvēlīgās sabiedrības daļas) iesaistīšanu pašdarbībā un amatu apguvē, un jāparedz nepieciešamās telpas un teritorijas.

Sadarbībā ar izglītības speciālistiem tiks izskatīta vajadzība pēc jaunu skolu, pirmskolas bērnu iestāžu celtniecības vai esošo paplašināšanas un Dome rezervēs šīm vajadzībām nepieciešamos zemes gabalus.

Plānā paredzēta teritorija jaunai skolai Valteru prospekta un Medņu ielas stūrī.

10.2 Veselības aprūpes un sociālās nodrošināšanas iestādes

Ir būtiski mainījies pieprasījums pēc gultu skaita slimnīcās. Veselības aprūpe daļēji pāriet privātā sektora pārziņā. Attīstības plānā ir rezervētas divas jaunas vietas iespējamai slimnīcas būvei Jaundubultos vai Slokā.

Ir jāsakārto esošā veselības aprūpes sistēma, lai nodrošinātu tās pieejamību dažādu sociālo slāņu un ekonomisko iespēju iedzīvotājiem, paredzot līdzekļus šo iestāžu sakārtošanai, uzturēšanai un remontam.

Citus jaunus sociālos dzīvojamos objektus - veco ļaužu pansionātus, patversmes, sociālās palīdzības dzīvokļus trūcīgām ģimenēm, bāreņiem un īpašus dzīvokļus invalīdiem un gados vecām personām var izvietot jau esošajās ēkās vai teritorijas tām ir paredzamas, izstrādājot atsevišķus detalplānojumus.

10.3 Kultūras iestādes

Kultūra ir nācijas pašapzināšanās, izkoptības un jaunrades pamats, tā aptver visu indivīda un sabiedriskās dzīves, saimnieciskās darbības, vides un sociālo jautājumu kopumu.

Pašreiz kultūras iestādes pārdzīvo smagus laikus - trūkst līdzekļu esošo ēku uzturēšanai un atjaunošanai, denacionalizācijas rezultātā ēkas tiek zaudētas utt. Pilsētas iedzīvotājiem trūkst iespēju apmierināt daudzpusīgas kultūras intereses un vajadzības.

Rodas nepieciešamība uz esošo kultūras iestāžu bāzes veidot kultūras centrus(Dzintaros, Dubultos, Kauguros, Ķemeros), kuros tiktu veidota informācijas saikne starp kultūras vērtību radītājiem un publiku, tiktu ievadīta plašā sabiedriskā apritē kultūras sfēras zinātniskās, teorētiskās un mākslinieciskajā jaunradē gūtās atziņas. Ir jāparedz kultūras centru kombinēta(valsts, pašvaldību, fondu) finansējuma kārtība. Kultūras centros tiks veikta tautas mākslas un pašdarbības kopu(kora, deju kolektīvu un folkloras kopu, amatierteātru, lietišķās mākslas, tēlotājas un citu vizuālo mākslu studiju, instrumentālo un vokālo ansambļu u. c )darbības koordinācija, metodiskā aprūpe kā arī jaunu, laikmetīgu pašdarbības formu veidošana.

Jāveicina tādu kultūras iestāžu tīkla paplašināšanās kā: bibliotēkas, grāmatu veikali, muzeji, galerijas, teātri, koncertzāles, koncertdārzi u.c.

Teritoriālplānā šīs kultūras iestādes paredzēts izvietot sabiedrisko un darījuma iestāžu teritorijās, tas jārisina rajonu detālplānos un pēc attiecīgo pieprasījumu saņemšanas.

Teritorija Z. Meierovica bulvārī Nr.1 un Pils ielā Nr.1, bijušā V. Ļeņina pieminekļa vietā, tiek rezervēta atpūtas un kultūras kompleksam- modernai kūrmājai skaistā parkā, kur notiktu izrādes, koncerti, saviesīgi pasākumi, dejas.

Dome kultūras iestādes vai atsevišķu objektu projektu pieteikumus nodrošinās ar nepieciešamajām zemes platībām.

10.4 Sporta būves

Jūrmalas izaugsmei ir svarīgi attīstīt veselīga dzīvesveida un atpūtas iespējas.

Pasaules pieredze rāda, ka fizkultūras un sporta iestāžu izdzīvošana un attīstība panākama, veidojot universālas sporta zonas, sadarbībā ar biznesa komercstruktūrām.

Uz skolu sporta stadionu bāzes vēlams veidot jauktus sporta kompleksus, kuru attīstībā piedalās ieinteresētas komercstruktūras ar saviem līdzekļiem. Brīvdabas un slēgtie peldbaseini jāierīko pie lieliem atpūtas un rehabilitācijas centriem, tūristu mītnēm, skolām.

Attīstības plānā paredzēta iespēja pilsētas sporta stadiona Lielupē turpmākās darbības apvienošanu ar komercdarbību. Tas nedrīkst notikt uz sporta laukumu vai tie nepieciešamo teritoriju rēķina. Stadiona un piegulošajā teritorijā jāveido sporta bāze, kura organizētu sporta, tūrisma un kultūras pasākumu rīkošanu, ņemot vērā bērnu, ģimeņu, invalīdu, pensionāru un citu sociālo grupu intereses. Jāparedz arī velosipēdu īres un remonta punkti un velosipēdu novietnes.

Attīstības plāns paredz, esošo attīrīšanas ierīču vietā pēc notekūdeņu kolektora izbūves uz Rīgu, izveidot modernu starptautiskas klases jahtklubu. Šādam jahtklubam jānodrošina visdažādākie pakalpojumi: jahtu pieņemšanas un pietauvošanas vietas, laika prognozes, kustības drošības dienests kuģu ceļā, degvielas uzpildes punkti, administratīvie un tehniskie dienesti(pasts, telefons, telegrāfs, tehniskās apkalpes, remonta un celšanas darbnīcas, specializētie laivu un aprīkojuma veikali, automašīnu īres punkti, komerciestādes, restorāni, viesnīcas hoteļi, atpūtas, sporta un rehabilitācijas centri).

Otra ūdenssporta un atpūtas bāze paredzēta Lielupes krastā Priedainē. Mazākas sporta būves paredzamas atsevišķo rajonu detālplānos.

Pilsētā jāturpina attīstīt riteņbraucēju ceļu, veselības un pastaigas taku sistēmu.

10.5 Domes uzdevumi

Dome:

10.5.1 Nodrošinās iedzīvotāju sabiedriskajai apkalpei un kultūrai paredzētās iestādes ar nepieciešamajām zemes platībām.

10.5.2 Iespēju robežās nodrošinās pašvaldību pasūtījumus kultūrvidei nozīmīgu mākslas darbu radīšanai.

10.5.3 Sekmēs veselības aprūpes sistēmas sakārtošanu, dodot prioritāti atsevišķām sociālām grupām(invalīdiem, pensionāriem un bezdarbniekiem);

10.5.4 Nodrošinās labvēlīgus apstākļus sociāli nepieciešamā grāmatu veikalu tīkla vienmērīgai izplatībai;

10.5.5 Atbalstīs tautas bibliotēku izveidošanu un pilnvērtīgu darbību;

10.5.6 Veicinās bērnu un jaunatnes pašdarbības pastiprinātu attīstību, skolu pašdarbības un papildizglītības pasākumu sasaisti ar vietējo kultūras centru pašdarbības ievirzēm;

10.5.7 Risinās jautājumu par Latvijas kultūras telpas un nacionālās identitātes aizsardzību pret pārmērīgu Rietumu, Austrumu un kosmopolitiskās kultūras produkcijas un komercializētās vides veidošanas, pašdarbības un izklaides aktivitātēm Jūrmalā.

10.5.8 Sadarbosies ar reliģiskajām konfesijām garīga pozitīvisma izkopšanā un veicināšanā un attiecigas ievirzes kultūras programmas īstenošanā, sekmēs tagadnes sakrālās kultūras izaugsmi un uzplaukumu.

10.5.9 Veicinās muzeju, privāto muzeju, mākslas galeriju, muzeju atbalstītāju biedrību veidošanos, radot labvēlīgus apstākļus sponsoru, mecenātu, ziedotāju līdzdalībai muzeju darbības sekmēšanā.

10.5.10 Atbalstīs neatkarīgo teātru trupu, privāto un amatierteātru izrāžu, akciju, festivālu, radošo laboratoriju, dažāda tipa atskaņotājmākslas žanra izpildītāju kolektīvu veidošanos un citu māksliniecisko projektu realizēšanu

10.5.11 Organizēs pilsētas dizaina un mazo arhitektūras formu(WC, pieturvietas, soli un tml.) koncepcijas izstrādāšanu "Jūrmalas tēla" ietvaros un piedalīsies šādas koncepcijas realizēšanā.