13. APBŪVES VADLĪNIJAS

Nodaļā ir apkopotas vispārīgās apbūves vadlīnijas, kuras nosaka Jūrmalas teritoriju izmantošanu.Apbūves noteikumi ir apkopoti "Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumi" II.sējumā. Izstrādājot detālplānus, ir pieļaujami apbūves noteikumu precizējumi un tie tiek papildināti.


13.1.Apbūves teritorijas
13.1.1. Dzīvojamās teritorijas
13.1.2. Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (JK)
13.1.3. Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J)
13.1.4. Sabiedrisko iestāžu (institūciju) teritorijas (S)
13.1.5. Darījumu iestāžu teritorijas (D)
13.1.6. Kūrorta teritorijas (K)
13.1.7. Jauktas ražošanas teritorijas (JR)
13.1.8. Rūpniecības teritorija (R)
13.1.9. Tehniskās apbūves teritorijas (T)
13.1.10. Ostas teritorija (O)
13.2 "Dabas pamatnes" teritorijas
13.3. Domes uzdevumi


13.1.Apbūves teritorijas

13.1.1. Dzīvojamās teritorijas

Teritorijas paredzētas dzīvojamām ēkām, bērnudārziem un attiecīgai infrastruktūrai: veikaliem, pakalpojumu iestādēm u. c., kas dabīgi iekļaujas teritorijas struktūrā un nerada apkārtējās vides piesārņojumu. Apklpes iestādes parasti tiek iekārtotas dzīvojamo ēku pirmajos stāvos vai gar galvenajām ielām.

Dzīvojamās teritorijās paredzēti sekojoši apbūves veidi:

Visu veidu dzīvojamo ēku maksimālais stāvu skaits ietver arī bēniņus, ja tie tiek izmantoti.

Teritorijām, kas vietējos plānos paredzētas vietējām tehniskām būvēm un iekārtām, stāvvietām u.c., minētie rādītāji nav spēkā.

13.1.2. Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (JK)

Pieļauts saglabāt esošo savrupmāju zemesgabalus ar esošo apbūvi, kā arī sabiedriskās, privātās organizācijas un citas publiski izmantojamas iestādes, ja tās dabiski iekļaujas attiecīgajā apkārtnes vidē, kuras nerada būtisku piesārņojumu un kuru darbība ir saistīta ar atpūtu.

Jauna būvniecība pieļaujama saskaņā ar piekrastes aizsargjoslu detālplānojumu.

Maksimāli pieļaujamais stāvu skaits iekļauj arī bēniņus, ja tie tiek izmantoti.

Vietējos plānos var tikt izvirzīta prasība atsevišķu apakašējo stāvu izmantošanai, piem., izmantot tos kā brīvi caurstaigājamu telpu cauri ēkai. Atsevišķām būvēm ir atļautas atkāpes no maksimālā stāvu skaita, piem. glabāšanas stacijām.

Savrupmāju zemes gabalos aizliegts nodarboties ar dārzkopību, sakņkopību, siltumnīcsaimniecību.

Aizliegta zemesgabalu dalīšana.

13.1.3. Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J)

Teritorijas paredzētas izmantot dzīvojamām mājām, atpūtas un darījumu iestādēm: vasarnīcām, viesnīcām. atpūtas un pakalpojumu iestādēm, tirdzniecības iestādēm, restorāniem birojiem, izstādēm u.c., kuras dabīgi iekļaujas apkārtējā vidē, un kuras rada tikai nebūtisku piesārņojumu. Tiek pieļautas kopējās iestādes, kuras paredzētas rajona iedzīvotājiem, kā arī stāvvietas. Prioritāte šeit dodama atpūtas iestādēm un atpūtnieku apkalpošanai.

Teritorijas sadali dzīvošanai, atpūtas un darījumu iestādēm jāveic detalplānojumā.

Teritorijā pieļaujama vairākstāvu autostāvvietu ierīkošana, ja tās dabīgi iekļaujas apkārtējā vidē un nerada būtisku piesārņojumu. Pilsētbūvniecības pieminekļu un to aizsardzības joslu teritorijām ir papildus īpaši apbūves noteikumi, kuri saglabā šo teritoriju īpatnējo raksturu.

13.1.4 Sabiedrisko iestāžu (institūciju) teritorijas (S)

Teritorijas paredzētas izmantot valsts un pašvaldību izglītības, veselības aprūpes, kultūras, reliģijas un sporta iestādēm.

Var tikt atļauta dzīvokļu izbūve, ja šie dzīvokļi paredzēti personām, kuras ir saistītas ar kādu no sabiedriskajām iestādēm.

Netiek atļauta darbība, kura var radīt būtisku piesārņojumu.

Atsevišķām būvēm ir atļautas atkāpes no maksimālā apbūves augstuma, piemēram, sporta būvēm, baznīcām.

Noteikumi par brīvās teritorijas platību, sakarā ar šo teritoriju specifiku, jānosaka vietējos plānos. Vietējai plānošanai jānosaka arī noteikumi par autostāvvietām un daudzstāvu autostāvvietām un jānodrošina teritorijas izbūve tā, lai iedzīvotāji un lietotāji būtu vajadzīgajā līmenī pasargāti no trokšņiem un cita veida piesārņojuma. Pilsētbūvniecības pieminekļu un to aizsardzības joslu teritorijām papildus ir īpaši apbūves noteikumi, kuri saglabā šo teritoriju īpatnējo raksturu.

13.1.5 Darījumu iestāžu teritorijas (D)

Teritorijas paredzētas darījuma iestādēm: bankām, birojiem, viesnīcām, konferenču un izstāžu telpām, tirdzniecības un pakalpojumu iestādēm, autostāvvietām, daudzstāvu autostāvvietām u.c. iestādēm, kuras dabīgi iekļaujas apkārtējā vidē, un kuras nerada būtisku piesārņojumu.

Darījumu iestāžu teritorijās var atļaut atsevišķu dzīvojamo ēku vai dzīvokļu izbūvi.

Pilsētbūvniecības pieminekļu un to aizsardzības joslu teritorijām papildus ir īpaši apbūves aizsardzības noteikumi, kuri saglabā šo teritoriju īpatnējo raksturu.

13.1.6 Kūrorta teritorijas (K)

Teritorijas paredzētas atpūtas un ārstniecības iestādēm, viesnīcām, atpūtas namiem, veselības aprūpes iestādēm, sanatorijām, apkalpes un tirdzniecības iestādēm u. c., kuras dabīgi iekļaujas apkārtējā vidē un nerada būtisku piesārņojumu.

Noteikumi par brīvās teritorijas platību, sakarā ar šo teritoriju specifiku, jāparedz detaļplānojumā. Arī noteikumi par autostāvvietām jāparedz vietējos plānos.

Pieļaujama atsevišķu dzīvojamo ēku vai dzīvokļu izbūve.

Pilsētbūvniecības pieminekļu un to aizsardzības joslu teritorijām ir īpaši apbūves aizsardzības noteikumi.

13.1.7. Jauktas ražošanas teritorijas (JR)

Teritorijas paredzēts izmantot pakalpojumu un tirdzniecības iestādēm, vairumtirdzniecības bāzēm, darbnīcām, noliktavām, transporta uzņēmumiem, garāžām un videi draudzīgām ražotnēm, kurās tiek ievēroti tīrās tehnoloģijas principi un kas nerada būtisku piesārņojumu.

Katrā uzņēmumā vai īpašumā var iekārtot savu preču pārdošanu.

Attiecības starp pakalpojuma iestādēm un cita veida uzņēmumiem jānosaka vietējos plānos.

Veicot vietējo plānošanu, ir jānodrošina , lai šo teritoriju lietotāji un iedzīvotāji būtu pasargāti no trokšņiem un cita veida piesārņojuma, vides kvalitāte atbilstu vides aizsardzības iestāžu prasībām.

13.1.8. Rūpniecības teritorija (R)

Teritoriju paredzēts izmantot rūpnīcām, darbnīcām, noliktavām, transporta uzņēmumiem, vairumtirdzniecības bāzēm un tiem piederošajai administrācijai. Netiek atļauta darbība, kura var radīt būtisku piesārņojumu, katrā uzņēmumā var iekārtot savu preču sortimenta pārdošanu. Var tikt atļauta atsevišķu dzīvokļu izbūve vai iekārtošana, ja šie dzīvokļi ir paredzēti sētniekiem vai citām personām, kuras ir līdzīgā veidā saistītas ar uzņēmumu.

Veicot vietējo plānošanu, ir jānodrošina, lai šo teritoriju lietotāji un iedzīvotāji būtu pasargāti no trokšņiem un cita veida piesārņojuma, un vides kvalitāte atbilstu vides aizsardzības iestāžu prsībām.

Atsevišķos gadījumos, kad ir specifiski ražošanas noteikumi, ir pieļaujamas atkāpes no noteikumiem.

13.1.9. Tehniskās apbūves teritorijas (T)

Šīs teritorijas paredzēts izmantot tādiem sabiedriski tehniskiem veidojumiem kā dzelzceļš, pilsētas inženiersaimniecība. Netiek atļauta tehniskā saimniecība ar būtisku piesārņojumu. Katrā īpašumā var tikt atļauta dzīvokļu izbūve, ja tie paredzēti personām, kas saistītas ar tehniskajām iekārtām.

Vietējā plānošanā jāparedz noteikumi par apbūves intensitātēm, brīvām zonām, autostāvvietām, jānodrošina, lai būves iekļautos pilsētas ainavā un lai šo teritoriju iedzīvotāji būtu pasargāti no trokšņiem, dažāda veida piesārņojuma un vides kvalitāte atbilstu vides aizsardzības iestažu prasībām.

13.1.10. Ostas teritorija (O)

Teritoriju paredzēta, lai:

13.2 "Dabas pamatnes" teritorijas

Teritorijas ietver kūrortoloģisko resursu aizsardzības teritorijas, Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu, Lielupes palienes un virspalu terases, pilsētas mežus, mežaparkus, parkmežus, apstādījumus, kapus, ūdenstilpes, ūdensteces, ūdens ieņemšanas vietas un to aizsargjoslas. "Dabas pamatnes" teritorijās atļauta tikai teritoriju lietošanai nepieciešamo ēku būve. Teritoriju izveidošanas mērķi ir doti 3.nodaļā.

Šajās teritorijās ir obligāta pirmsprojekta un projekta ekoloģiskā ekspertīze vides aizsardzības iestādēs. Veicot vietējo plānošanu ir jānodrošina, lai:

13.3. Domes uzdevumi

Dome:

13.3.1. Turpmāk visus Domei iesniegtos projektus vērtēs atbilstoši šīm attīstības vadlīnijām apbūves noteikumiem un teritorijas zonējumam (zemes izmantošanas) plānam.

13.3.2. Izskatīs pilsētas attīstības plāna pamatotas izmaiņu priekšlikumus atbilstoši "Teritoriālplānošanas noteikumiem".