14. TURPMĀKĀ PROJEKTĒŠANA

14.1 Turpmākā projektēšana attīstības plāna pilnveidošanai.
14.2 Nepieciešamākie detālplānojumi
14.3. Atsevišķu objektu projektēšana
14.4. Attīstības plāna izmaiņas:

14.1 Turpmākā projektēšana attīstības plāna pilnveidošanai.

Tālāk veidojot Jūrmalas attīstības plānu 3-5 gadu laikā jāizstrādā:

 1. Pilsētas sociāli-ekonomiskās attīstības programma.

 2. Pilsētas attīstībai nepieciešamo, rezervējamo teritoriju plāns M 1:2000.

 3. Sadzīves un ražošanas atkritumu savākšanas un pārstrādes sistēmas izveides projekts.

 4. Inženierkomunikāciju attīstības shēmas visiem paredzētajiem transporta un inženierkomunikāciju veidiem, atbilstoši "Teritoriālplānošanas noteikumu" prasībām.

 5. Pilsētas aizsargjoslu plāns.

 6. Pilsētas vides aizsardzības politikas plāns un vides aizsardzības rīcības programma ar attiecīgo karšu materiālu.

 7. Zaļo augošo koku, īpaši priežu, patiesās atjaunošanas vērtības noteikšanas izstrādne.

 8. Mežierīcības projekts.

 9. Meliorācijas projektu;

 10. Ūdenstilpņu un ūdensteču apsaimniekošanas noteikumi.

 11. Lokālie teritoriālplānojumi turpmākās izpētes un projektēšanas rajoniem.

 12. Sarkano līniju plāni:
 13. Velotīkla un tā apkalpes sistēmas plāns.

 14. Dzeramā ūdens racionālas izmantošanas un taupības pasākumu plāns.

 15. Pilsētbūvniecības pieminekļu un to aizsardzības joslu veidi neatbilstošo objektu, izvērtēšanas plānu.

 16. Datorizēta kopēja, nekustamā īpašuma un plānošanas informācijas uzskaites sistēma.

 17. Pilsētas mājokļa politika un tās īstenošanas programma.

 18. Sabiedriskā transporta shēma.

 19. Robežu precizēšanas un izlīdzināšanas plāns ar Babītes un Salas pagastiem;

 20. Ilgtermiņa vietējais darbības plāns ceļā uz līdzsvarotu attīstību (AGENDA 21).

 21. Jāpārbauda iepriekšējo TDP un Domes lēmumu atbilstība attīstības plānam un vajadzības gadījumā jāizdara attiecīgās korekcijas.

 22. Jāpiedalās Ķemeru Nacionālā parka teritoriālplānojuma izstrādāšanā.

 23. Rūpniecības objektu esošās izmantošanas noteikšanas un iespējamās perspektīvās attīstības shēmu.

 24. Koncepcija, kopā ar Kultūras ministriju, par kompensācijas mehānismu attiecībā pret Jūrmalas kultūrvēsturiskiem pieminekļiem, to saglabāšanu un likvidāciju.

 25. Ņemot vērā esošās prioritātes, pilsētas rajonu detālplāni M 1:2000, kuri precizēs attīstības plānā iezīmētās vadlīnijas un zemes izmantošanu.

14.2 Nepieciešamākie detālplānojumi.

Izstrādājami 3-5 gadu laikā.

 1. Vaivaru - Mellužu teritorijai no Asaru un Mellužu prospekta līdz jūrai.
 2. Vaivaru - Asaru teritorijai no dzelzceļa līdz upei.
 3. Lielupes ostas ūdenssporta un atpūtas centram, ietverot Lielupes grīvas ornitoloģisko liegumu.
 4. Dzelzceļa aizsargjoslai.
 5. Lielupes palienes un virspalu terašu rajonam:
 6. Pilsētbūvniecības pieminekļu un to aizsardzības joslu reģenerācijas detālplānojumi:
 7. Lielupē – Bulduru prospekts 119.
 8. Buļļuciemā – teritorijai starp Lašu, Tīklu ielām un Lielupi.
 9. Bulduros – 3.līnija 1a.
 10. Bulduros – Ķemeru iela 76/84.
 11. Dzintaros – Promenādes iela 4.
 12. Dzintaros – teritorijai starp Meža pr., Kr.Barona, Piestātnes ielām un Edinburgas pr.
 13. Vaivaros – Skautu iela 14/16.
 14. Krastaciemā – teritorijai starp Rītupes, Sienāžu, Oļu ielām un Lielupi.
 15. Jaunķemeros – teritorijai starp Kolkas ielu, Jaunķemeru ceļu, Slokas ezeru un Jaunķemeru sanatoriju.

14.3. Atsevišķu objektu projektēšana

Projektu pieteicējiem atsevišķu jaunu objektu celtniecībai (sabiedriski objekti, ģimenes ēkas, degvielas uzpildes stacijas, autostāvvietas, garāžas, ražošanas objekti u.c.) ir pašiem jāizpēta objektu izvietošanas iespējamība vairākos variantos, ievērojot valsts un vietējo likumdošanu.

Pašlaik slēgtiem ražošanas uzņēmumiem, atsākot ražošanu vai arī uzņēmumam mainot ražošanas profilu, ir jāsaņem pašvaldības atļauja, ievērojot valsts un vietējo likumdošanu.

14.4. Attīstības plāna izmaiņas:

Strauji mainīgā situācijā, pilsētas attīstības plānam ir jāpiemērojas izmaiņām, tai pat laikā paturot svarīgākās attīstības koncepcijas.

Attīstības plāna izmaiņas var ierosināt:

Izmaiņu ierosinājumi jāpamato, vietējo plānu izmaiņu procesam jābūt atklātam, jāietver sabiedriskā apspriešana un jāatbilst LR Ministru Kabineta "Teritoriālplānošanas noteikumiem".