15. IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS.

 1. Jūrmalas pilsētas TDP lēmums "Par Jūrmalas pilsētas pagaidu plānu", Jūrmala, 16.12.1993;

 2. Jūrmalas pilsētas TDP lēmums Nr. 540 "Par Jūrmalas pilsētas attīstības īstermiņa plāna programmu", Jūrmala, 05.05.1994;

 3. Projektēšanas institūts "LATGIPROGORSTROI", projekta galvenais arhitekts A.Tītmane, "Проект генерального плана г Юрмала", Rīga, 1970;

 4. SIA "Pilsētprojektēšanas birojs",I.Millers, "Pārskats par 1972. gada Jūrmalas pilsētas ģenplānu un realizācijas analīze", Rīga, 1993. g. dec.;

 5. Pirmais internacionālais Jūrmalas pilsētas plānošanas plenērs "Jūrmala 2020", Jūrmalā, 1991.g.;

 6. A.Roze, "Jūrmalas ekonomiskās attīstības stratēģija", Jūrmala 1993. g. maijs;

 7. Rīgas pilsētas Dome, "Rīgas Attīstības plāns, pirmā redakcija", Rīga, 1994.g. septembris;

 8. Jūrmalas pilsētas Valde, "Apbūves noteikumi Jūrmalas pilsētā", Jūrmala, 1992. g. maijs; 1994.g.maijs;

 9. SIA "IMINK", Jūrmalas pilsētas attīstības īstermiņa plāns, Rīga, 1995.;

 10. LR MK "Teritoriālplānošanas noteikumi", Rīga, 1994.g.;

 11. LR likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", 1991.g.20. nov.;

 12. Latvijas Būvnormatīvs "Pagaidu instrukcija par pagasta vai pilsētas izbūves ģenerālplānu", 1992.g.;

 13. Latvijas pagaidu būvnormatīvs "Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve" LBN 100, 1992.g.;

 14. LR likums "Par pašvaldībām", 1994. g. 19. maijs;

 15. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Vides aizsardzības politikas plāns Latvijai, Rīga, 1995.g.;

 16. LR MP lēmums "Par kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumiem",1992.g.;

 17. LR likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību", 1992.g.;

 18. Harta "Eiropas pilsētas ceļā uz līdzsvarotu attīstību",Olborga, Dānija, 1994.g. maijs;

 19. Kopenhāgenas, Helsinku, Stokholmas, Toronto u.c. pilsētu attīstības plāni un tur atrodamā statistika;

 20. Environmental guide, Aarhus-A green city, 1993.;

 21. D.Znatnajs, "Priekšlikumi Lielupes baseina Jūrmalas teritorijā attīstības programmai";

 22. I.Hedviga, "Jūrmalas kūrorta atdzimšanas koncepcija", 1995.g.;

 23. F. Kamerona, "COAST Sadarbība ar Melnās un Baltijas jūras reģioniem, ziņojums";

 24. LR Valsts Statistikas komiteja, Latvijas demogrāfijas gadagrāmata, 1993.g.;

 25. Latvijas Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes; 1994.g.;

 26. MK noteikumi "Par aizsargjoslām", 1996.g.;

 27. Jūrmalas kūrorta attīstības ekoloģiskā koncepcija, pielikumi 1 līdz 8 , 15. sasaukuma 23. sesija 06.08.92.;

 28. Likums "Par vides aizsardzību", 1991.;

 29. Latvijas Ministru Padomes 1987. gada 10. aprīļa lēmums Nr. 107 "Par īpaši aizsargājamiem dabas objektiem Latvijas teritorijā";

 30. Likums par ostām, 1994.g.;

 31. ZRA "Silava", Z. Spalviņš, I. Emsis "Mežu un kāpu aizsardzība un mežparksaimniecības pilnveidošana", 1988.g.;

 32. Celtniecības ZPI, L.Kartunova, E. Trušiņš "Jūrmalas kūrortpilsētas attīstība līdz 2010. gadam", 1988.;

 33. "Komunālprojekts", M. Erdmane, Cērpiņa, "Lielupes palieņu pļavu labiekārtojums Jūrmalā", 1991.;

 34. LVU Ģeogrāfijas fakultāte, G.Eberhards, "Jūrmalas pilsētas krasta joslas izmaiņas un praktiskas rekomendācijas priekškāpas un kāpu joslas aizsardzībā", 1993.;

 35. M. Bušs "Krastmalas stabilizācija Jūrmalas pilsētā", darba projekts, 1988.;

 36. "Meliorprojekts", Tomsons, Ozols, Bubucis, "Jūrmalas pilsētas mežu nosusināšanas sistēmu novērtējums un priekšlikumi turpmākajiem meliorācijas pasākumiem";

 37. "Meliorprojekts", Minkēvičs, "Jūrmalas pilsētas Ķemeru kūrorta mežu nosusināšanas darba projekts", 1989.;

 38. I.Emsis, "Jūrmalas pilsētas kāpu joslā esošo mežu stāvoklis - 1971. g. izstrādātā ģenplāna analīze un rekomendēto pasākumu realizācijas pakāpe", 1987.;

 39. WWF, "Bioloģiski daudzveidīgākie dabas objekti. Projekta priekšlikumi, kas skar Jūrmalas pilsētu";

 40. R. Ernšteins, O. Nikodemus, "Jūrmalas pilsētas vides ainaviski-ģeoķīmiskā situācija", Rīga, 1990.;

 41. Jūrmalas pilsētas izglītības sistēmas attīstības programma līdz 2000.gadam;

 42. "Latvijas tūrisma attīstības koncepcija", 1.redakcija, 1995.g.;

 43. "Koncepcija par valsts politiku mājokļa jautājumu risināšanā", projekts 1995.g.;