JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
ARHITEKTŪRAS UN PLĀNOŠANAS PĀRVALDE
JŪRMALAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
(ĢENERĀLPLĀNS)
I SĒJUMS
 


1996. GADA SEPTEMBRIS

JŪRMALAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS (ĢENERĀLPLĀNS) NOSAKA PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶUS, VADLĪNIJAS UN PROGRAMMAS JŪRMALAS ATTĪSTĪBAI.
Sagatavoja
Jūrmalas pilsētas domes arhitektūras un plānosanas pārvaldeATIS BĪVIŅŠPROJEKTA VADĪTĀJS
GUNTA LUKSTIŅAGALVENĀ PLĀNOTĀJA
IVARS MILLERSPLĀNOTĀJS
IJA NIEDOLA UN SIA "IMIMINK"TRANSPORTA SPECIĀLISTI
OĻĢERTS NIKODEMUSPADOMNIEKS VIDES JAUTĀJUMOS


Pieņemti Jūrmalas pilsētas domes
1995. gada 27. jūlija sēdē ar lēmumu Nr.893.

ATTĪSTĪBAS PLĀNĀ LIETOTIE TERMINI

1. IEVADS

2. JŪRMALAS SĀKOTNE UN NĀKOTNES VĪZIJA.

2.1 Jūrmalas izveidošanās un saiknes
2.1.1 Sloka.
2.1.2. Rīgas Jūrmala.
2.1.3.Ķemeri.
2.1.4. Priedaine
2.1.5. Jūrmalas pilsēta
2.1.6. Jūrmalas saiknes
2.2. Jūrmalas līdzsvarota attīstība
2.3 Jūrmalas nākotnes vīzija:
2.4.Jūrmalas attīstības mērķi

3. JŪRMALAS " DABAS PAMATNE"

3.1. Ķemeru balaneoloģisko resursu aizsardzības josla (ĶB),
3.2.Ķemeru kūrortoloģisko resursu vides saglabāšanas josla (ĶK),
3.3. Rīgas jūras līča piekrastes jūras aizsargjosla (PJ),
3.4. Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla bez apbūves (PK),
3.5. Lielupes palienes vides saglabāšanas josla (LS),
3.6. Lielupes palienes ierobežotas saimnieciskās darbības josla (LD),
3.7. Pilsētas mežu, mežaparku un parkmežu vides saglabāšanas josla (M),
3.8 Apstādījumi(A)
3.9.Lauksaimniecības zemes ar viensētām (L).
3.10. Ūdenstilpes, ūdensteces
3.11 Dabas liegumi un aizsargājamās teritorijas.
3.12.Vides kvalitāte
3.13. Saimnieciskās darbības izraisītais risks
3.14. Domes uzdevumi

4. JŪRMALAS KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS

4.1 Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļi:
4.2 Vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļi
4.3 Valsts un vietējās nozīmes arhitektūras, mākslas, vēstures pieminekļi.
4.4 Domes uzdevumi

5. DEMOGRĀFIJA

5.1 Jūrmalas iedzīvotāju skaits
5.2 Iedzīvotāju vecuma struktūra
5.3. Iedzīvotāju sastāvs
5.4 Iedzīvotāju dabiskā kustība 1996. gadā
5.5 Nodarbinātība
5.6 Migrācija
5.7 Domes uzdevumi

6. PILSĒTAS STRUKTŪRA

6.1 Ķemeri
6.2 Sloka
6.3 Vaivari-Priedaine
6.4. Domes uzdevumi

7. EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA

7.1 Esošā situācija
7.2 Attīstības iespējas un prasības.
7.2.1 Attīstības prasības.
7.2.2 Attīstības iespējas
7.3 Ārstnieciskais kūrorts.
7.4 Tūrisms, veselības tūrisms un rehabilitācija.
7.5 Īslaicīgā rīdzinieku atpūta
7.6 Kongresi, konferences, semināri.
7.7 Ražošana
7.8 Darījumi un finanses.
7.9 Tirdzniecība un apkalpe
7.10 Zvejniecība un zivju apstrāde.
7.11 Ostu saimniecība.
7.12 Domes uzdevumi

8. TRANSPORTS UN SAKARI

8.1 Transporta attīstības mērķi un vajadzības
8.2 Gājēji
8.3 Velotransports
8.4 Sabiedriskais transports
8.5 Maģistrāļu tīkls
8.6 Autostāvvietas un garāžas
8.7 Degvielas uzpildes stacijas
8.8 Organizatoriskie un administratīvie pasākumi transporta sakārtošanai un attīstībai
8.9 Domes uzdevumi.

9. PILSĒTAS INŽENIERTĪKLI

9.1 Ūdensapgāde
9.2 Kanalizācija.
9.3 Lietusūdeņu savākšana.
9.4 Siltumapgāde
9.5 Atkritumu savākšana, šķirošana un pārstrāde.
9.6. Elektroapgāde
9.7. Gāzes apgāde
9.8. Citas inženierbūves
9.9. Domes uzdevumi
10. SABIEDRISKĀ APKALPE

10.1 Izglītības iestādes
10.2 Veselības aprūpes un sociālās nodrošināšanas iestādes
10.3 Kultūras iestādes
10.4 Sporta būves
10.5 Domes uzdevumi
11. MĀJOKLIS

11.1 Mājokļu veidi, to sakārtošana atjaunošana un uzlabošana
11.2 Dārzkopības sabiedrības un ģimenes dārziņi
11.3 Jaunu mājokļu celtniecība
11.4 Domes uzdevumi.
12. JŪRMALAS TERITORIJAS ZONĒJUMS

12.1. Savrupmāju dzīvojamās teritorijas (Dz)
12.2. "Priežu parka" rajons ar apbūvi (P).
12.3. Mazstāvu dzīvojamās teritorijas (DzM)
12.4. Daudzstāvu dzīvojamās teritorijas (DzD)
12.5. Dārzkopības sabiedrību teritorijas (DzS)
12.6. Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (JK)
12.7. Jauktas darījuma, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J)
12.8. Sabiedrisko iestāžu (institūciju) teritorijas (S)
12.9. Darījuma iestāžu teritorijas (D)
12.10. Kūrorta teritorijas (K)
12.11. Jauktas racoanas teritorijas (JR)
12.12. Rūpniecības teritorija (R)
12.13. Tehniskās apbūves teritorijas (T)
12.14. Ostas teritorija (O)
12.15. "Dabas pamatnes" teritorijas (DP)
12.16. Maģistrāles un ielas (I)
12.17. Turpmākas izpētes un plānošanas teritorijas
12.18. Jūrmalas teritorijas bilance un ietilpība
12.18.1 Jūrmalas teritorijas bilance
12.18.2. Jūrmalas pieļaujamā ietilpība.
12.19. Jūrmalas un kaimiņu pašvaldību kopēju interešu teritorijas.

13. APBŪVES VADLĪNIJAS

13.1.Apbūves teritorijas
13.1.1. Dzīvojamās teritorijas
13.1.2. Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (JK)
13.1.3. Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J)
13.1.4. Sabiedrisko iestāžu (institūciju) teritorijas (S)
13.1.5. Darījumu iestāžu teritorijas (D)
13.1.6. Kūrorta teritorijas (K)
13.1.7. Jauktas ražošanas teritorijas (JR)
13.1.8. Rūpniecības teritorija (R)
13.1.9. Tehniskās apbūves teritorijas (T)
13.1.10. Ostas teritorija (O)
13.2 "Dabas pamatnes " teritorijas
13.3. Domes uzdevumi

14. TURPMĀKĀ PROJEKTĒŠANA

14.1 Turpmākā projektēšana attīstības plāna pilnveidošanai.
14.2 Nepieciešamākie detālplānojumi
14.3. Atsevišķu objektu projektēšana
14.4. Attīstības plāna izmaiņas:

15. IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS.


II. GRAFISKĀ DAĻA. SHĒMAS UN FOTOKOPIJAS

 1. Jūrmala Baltijas jūras baseina reģionā;
 2. Pilsētai pieguļošās teritorijas;
 3. Esošā teritorijas izmantošana;
 4. Teritorijas zonējums
 5. Jūrmalas "Dabas pamatne";
 6. Transporta shēma;
 7. Dabas liegumi;
 8. Saimnieciskās darbības izraisītā riska avoti
 9. Pilsētbūvniecības pieminekļu un to aizsardzības zonas Jūrmalā;
 10. Ekonomiskā struktūra Jūrmalā;
 11. Transporta maģistrāļu shēma, perspektīva 3-5 gadi;
 12. Transporta maģistrāļu shēma ;
 13. Autostāvvietu un veloceliņu izvietojuma shēma;
 14. Maģistrālie ūdensvada tīkli;
 15. Maģistrālie kanalizācijas tīkli;
 16. Maģistrālie siltumtīkli;
 17. Maģistrālie elektrotīkli;
 18. Maģistrālie gāzes vadi;
 19. Atkritumu savākšana Jūrmalā
 20. Dzīvojamie rajoni Jūrmalā;
 21. Jūrmalas un kaimiņpagastu kopējo interešu teritorijas;
 22. Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas Jūrmalā;
 23. Teritorijas, kurām nepieciešami detālplānojumi
 24. Rekonstrukcijas un sanācijas teritorijas
 25. Teritorijas, kurām nepieciešama inženiersagatavošana
 26. Teritorijas, kurām nepieciešami reģenerācijas un rekultivācijas pasākumi

III. GRAFISKĀ DAĻA UZ PLANŠETĒM M 1:25 000

 1. Esošās teritorijas izmantošana
 2. Teritorijas zonējums
 3. Jūrmalas "Dabas pamatne"
 4. Transporta shēma