ATTĪSTĪBAS PLĀNĀ LIETOTIE TERMINI

Aizsargjoslas - ar likumu noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību, vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.

Apbūves laukums zemesgabalam (kopējais) - apbūves blīvums - visu ēku un citu būvju aizņemtās platības procents no zemesgabala platības.

Apbūves noteikumi - prasības zemesgabaliem, ēkām un būvēm saskaņā ar pilsētas attīstības plānu.

Attīstības plāns - teritoriālplānojums visai pilsētas teritorijai.

Bioloģiskā daudzveidība - variāciju iespējas starp visu izcelsmes avotu dzīvajiem organismiem, to skaitā starp sauszemes, jūras un citu ekosistēmu, kā arī ekoloģisko kompleksu dzīvajām sastāvdaļām. Jēdzienā ietverta gan sugu, gan ekosistēmu daudzveidība.

Bīstamība - vielai, enerģijas avotam vai situācijai piemītoša raksturīga īpašība, kas spēj izraisīt nevēlamas sekas.

Brīvās teritorijas lielums - ar apbūvi neaizņemtās zemes platības, neskaitot stāvvietas un piebraucamos ceļus, attiecība pret kopējo stāvu platību procentos.

Detālplānojums- pilsētas teritorijas daļas teritoriālplānojums, kas detalizē attīstības plānu, nosakot robežas un prasības katrai parcelei vai zemesgabalam. Pilsētu apbūves daļās detālplānojumi nosaka arī zemesgabalu sadalīšanu un to robežu pārkārtošanu.

Dzīvojamais fonds - māja, dzīvoklis, viena vai zairākas istabas un palīgtelpas, neņemot vērā vai dotajā brīdī ir apdzīvota vai nē, kapitālā celtnē dzīvošanai visu gadu. Dzīvojamā fondā neieskaita vasarnīcas u.c. ēkas vai būves, kas domātas dzīvošanai uz noteiktu sezonu vailaiku.

Ģenerālplāns - teritoriālplānojums visai pilsētas teritorijai.

Ģimenes māja - būve, kas ietver sevī dzīvojamo māju(1-2 ģimenēm) ar saimniecības ēkām un inženierbūvēm.

Inženierkomunikāciju attīstības shēma - teritoriālplānojums, kas nosaka transporta un inženierkomunikāciju tīkla un objektu attīstību

Ilgtspējīga.-līdzsvarota attīstība- ir attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākošo paaudžu vajadzību apmierināšanai.

Kopējā stāvu platība - ir visu stāvu (bez pagraba) platību summa.

Lokālais plānojums - teritoriālplānojums tai pilsētas teritorijas daļai, kas neietilpst pieņemtajā attīstības plāna daļā un kuras prasa turpmāko izpēti.

Nacionālais plānojums - teritoriālplānojums visai valsts teritorijai.

Nebūtisks piesārņojums - nozīmē, ka piesārņojuma līmenis nepārsniedz gaisa, ūdens un augsnes spēju to absorbēt un pārstrādāt.

Pludmale - jūras krasta sauszemes daļa starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija.

Reģiona plānojums - teritoriālplānojums nacionāli nozīmīgai valsts teritorijas daļai.

Risks - cilvēka darbība vai dabas procesu izraisīta, nevēlama notikuma realizācijas varbūtība noteiktā laika periodā un šā notikuma radīto seku iespējamo apjomu apvienojums. Vienmēr pastāv negadījumu iespējamība-riska pakāe nekad nav vienāda ar nulli.

Sociālās un ekonomiskās attīstības programma - pašvaldības sociālo un ekonomisko mērķu programma savam sasaukumam, kā arī mērķiem, kuru īstenošana turpināsies nākamajos sasaukumos.

Teritoriālplānojums - noteiktai teritorijai izstrādāts projekts, kas atbilstoši sociālās un ekonomiskās attīstības programmai un sabiedrības un vides attīstības likumsakarībām prognozē teritorijas izmantošanu un nosaka prasības zemes apbūvei un citādai izmantošanai.

Turpmākās izpētes un projektēšanas rajoni - teritorijas , kurās jāizdara nepieciešamās izpētes un 18 mēnešu laikā jāpieņem lēmumi par šo zonu izmantošanu.

Tūrisms - jebkura veida darbība un aktivitāte, kas nodrošina vai ir saistīta ar cilvēku pagaidu (ne īsāku par 24 stundām un ne ilgāku par 1 gadu) ceļojumu ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas brīvā laika pavadīšanas vai lietišķo darījumu nolūkā, ja tas nav saistīts ar jebkāda veida algotu darbu apmeklētajā vietā.

Vides monitorings - sistemātiski vides stāvokļa novērojumi(mērījumi, aprēķini), kas nepieciešami vides stāvokļa vērtējumam, vides aizsardzības pasākumu plānošanai un to efektivitātes kontrolei.

Zemesgabals - juridiski noteikta teritorijas pamatvienība.

Zemes ierīces projekts - zemes izmantošanas plāns, kurā norādītas katra zemesnogabala robežas, platība un inženierplānojums, kā arī šo teritoriju perspektīvie grozījumi saskaņā ar ģenerāplānu.