Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2009.gada 17.decembrīNr.2

Protokols Nr.28, 37. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu
piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem”:

 1. Izteikt instrukcijas 1.2.punktu šādā redakcijā:

  „1.2. Brīvpusdienas paredzētas, lai sniegtu atbalstu bērniem ģimenēs:”

 2. Papildināt instrukcijas 1.2.punktu ar punktiem 1.2.1. un 1.2.2. šādā redakcijā:

  „1.2.1. kuru ienākumi mēnesī vienai personai nepārsniedz 100 Ls, vērtējot bērna vecāku vai likumīgo aizbildņu un nepilngadīgo bērnu iztikas līdzekļus mēnesī vienai personai;

  1.2.2. kurām Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvalde piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu”.

 3. Izteikt instrukcijas 1.3.punktu šādā redakcijā:

  „1.3. Apstiprināt maksu par Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnu brīvpusdienām LVL 1.00 dienā mācību gada laikā”.

 4. Izteikt instrukcijas 2.2.punktu šādā redakcijā:

  „2.2. Brīvpusdienas tiek piešķirtas uz mācību gada laiku, neizvērtējot ģimenes ienākumus:”

 5. Papildināt instrukcijas 2.2.punktu ar punktiem 2.2.1. un 2.2.2. šādā redakcijā:

  „2.2.1. Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu visiem pirmo klašu skolēniem;

  2.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” audzēkņiem, kuri mācās Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošajās skolās”.

 6. Izteikt instrukcijas 2.4.2.punktu šādā redakcijā:

  „2.4.2. Ja vecāki vai aizbildnis ir darba tiesiskajās attiecībās – apliecinājumu no Valsts ieņēmuma dienesta par sociālā nodokļa nomaksu pēdējos trīs mēnešos”.

 7. Izteikt instrukcijas 2.4.3.punktu šādā redakcijā:

  „2.4.3. apliecinājumu par regulāri izmaksājamo valsts sociālo pabalstu saņemšanas apmēru - ģimenes valsts pabalsts, pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu, atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu, bērna invalīda kopšanas pabalsts, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, kā arī pašvaldības pabalsts par audžubērnu uzturēšanu un apgādnieka zaudējuma pensiju.”

 8. Izteikt instrukcijas 2.5.punktu šādā redakcijā:

  „2.5. Ja ģimenei (personai) ir izsniegta Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, tām nav jāsniedz 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4.apakšpunktos minētie dokumenti”.

 9. Papildināt instrukcijas 2.6.punktu šādā redakcijā:

  „2.6. Klases audzinātājam ir tiesības pieprasīt brīvpusdienas savas klases skolēnam situācijās, kad vecāku bezdarbības rezultātā netiek iesniegti nepieciešamie dokumenti, kā arī atsevišķos gadījumos, kad pēc skolēna ģimenes sociālā stāvokļa izvērtējuma nepieciešama palīdzība”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītā instrukcija Nr.2

Lejupielāde: DOC un PDF