Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 16.jūlijāNr.563

protokols Nr.17, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības
vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas
domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu” 14.panta 5.daļu, 15.panta 3.daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” otrās nodaļas 20.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu:

  1.1. izteikt lēmuma 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

  „1.3. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes komiteju priekšsēdētājiem par komitejas sēdes vadīšanu papildu atlīdzību 300 Ls mēnesī.”;

  1.2. izslēgt lēmuma 1.4. un 1.5. apakšpunktus;

  1.3. likvidēt amatu „priekšsēdētāja vietnieks” un izslēgt to no 1.pielikuma;

  1.4. likvidēt darba vietu „izpilddirektora vietnieks” un izslēgt to no 2.pielikuma;

  1.5. papildināt 1.pielikumu ar vēlētajiem amatiem:

  1.5.1. priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos;

  1.5.2. priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos;

  1.6. noteikt vēlēto amatpersonu amatalgu apmēru (1.pielikums):

  1.6.1. priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos – 1494 Ls;

  1.6.2. priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos – 1494 Ls;

  1.6.3. deputāti – 300 Ls.

 2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram likumos noteiktajā kārtībā un termiņos veikt darbinieka atbrīvošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.4.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.68