Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 5.augusta 568.lēmumu
Mainīts ar Domes 2010.gada 11.februāra 121.lēmumu

2009.gada 13.augustāNr.654

protokols Nr.20, 52. punkts

Par nekustamā īpašuma
iznomāšanas un izīrēšanas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikuma Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” 1.punkta 1.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikuma Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju sekojošā sastāvā:

  1.1. Valdis Vītoliņš - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors;

  1.2. Eduards Grietiņš – Jūrmalas pilsētas domes juridiskās nodaļas juriskonsults;Izmaiņa ar Domes 2010.gada 11.februāra 121.lēmumu

  1.3. Gunta Smalkā - Jūrmalas pilsētas domes pilsētsaimniecības nodaļas vadītāja;Izmaiņa ar Domes 2010.gada 11.februāra 121.lēmumu

  1.4. Anna Deičmane - Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas vadītāja;

  1.5. Marija Vorobjova - Jūrmalas pilsētas domes deputāte;

  1.6. Vladimirs Maksimovs - Jūrmalas pilsētas domes deputāts;

  1.7. Egmonts Krūmiņš - Jūrmalas pilsētas domes deputāts;

  1.8. Sanita Vasiļonoka;

  1.9. Mārtiņš Brižs;

  1.10. Andris Bērziņš - Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas arhitekts;Izmaiņa ar Domes 2010.gada 11.februāra 121.lēmumu

  1.11. Jānis Skutels;

  1.12. Māris Mežapuķe.Izmaiņa ar Domes 2010.gada 11.februāra 121.lēmumu

 2. Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai līdz 2009.gada 31.augustam ievēlēt komisijas priekšsēdētāju.

 3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumu Nr.951 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics