Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 12.novembrīNr.885

protokols Nr.26, 35. punkts

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādes uzsākšanu īpašā režīma zonas
noteikšanai un darba uzdevuma apstiprināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināts Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums (iepriekšējā redakcijā - Attīstības plāns (ģenerālplāns)) ar grozījumiem līdz 2009.gadam. Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 15.oktobrī ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.67 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”” izsakot tā nosaukumu šādā redakcijā - „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumu Nr.683 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam 2009.-2021.gadam” un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” norisinās jaunā teritorijas plānojuma izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra lēmumā Nr.786 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam izstrādes izvērtējumu, grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumā Nr.683 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam 2009-2021.gadam” un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” noteikts, ka teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināšana jāveic līdz 2010.gada 30.septembrim.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 6.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.161 „Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” 2.punktu tika izdoti Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošie noteikumi Nr.39 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā”, kuros paredzēta kārtība, kādā personas var iebraukt ar transportlīdzekļiem īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētā un noteikta pašvaldības nodevas likme par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalā, un kuri stāsies spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 12.maija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.31, 22.§.) „Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”” 2.2.apakšpunktā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai dots uzdevums izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu, kas paredzēs ar 2010.gada 1.jūliju atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumus Nr.161 „Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”, novēršot to neatbilstību likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.pantā paredzētajam deleģējumam Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā uzliekama pašvaldības nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās. Noteikumu projekts „Par Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.161 „Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izsludināts 2009.gada 29.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē.

Spēkā esošā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 11.punkta redakcija nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga personām uzlikt nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, sabiedrības veselības, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai, kā arī dabas, īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu aizsardzībai noteiktās īpaša režīma zonās.

Lai noteiktu Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonu, nodrošinātu nodevas par iebraukšanu īpaša režīma zonā pēc 2010.gada 1.jūlija pamatojumu un tās iekasēšanas par kalendāro gadu pamatojumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” prasībām, nepieciešams līdz 2010.gada 1.jūlijam veikt attiecīgus grozījumus spēkā esošajā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noteikto procedūru teritorijas plānojuma izmaiņām, kas izriet no likuma vai Ministru kabineta noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 32.punktu, 50.punktu un 50.1.apakšpunktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 11.punktu, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2009.gada 4.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.1.1-59/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Uzsākt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, paredzot grozījumu izstrādi un spēkā stāšanos līdz 2010.gada 1.jūlijam un apstiprināt darba uzdevumu, saskaņā ar pielikumu.

  2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju ar rīkojumu izveidot darba grupu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba organizēšanai un iecelt darba grupas vadītāju.

  3. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi uzdot veikt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei.

  4. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas ievietot pašvaldības publiskajā mājaslapā http://www.jurmala.lv/ un publicēt pašvaldības vietējā laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu.

  5. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Rīgas plānošanas reģiona administrācijai.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gasa 12.novembra lēmumu Nr.885

(protokols Nr.26, 35.punkts)

DARBA UZDEVUMS

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA

(apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija

saistošajiem noteikumiem Nr.19)

GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

  1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDES PAMATOJUMS

1.1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis –noteikt transporta līdzekļu iebraukšanai īpašā režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā dabas, īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu aizsardzībai.

1.2. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 11.punkts.

2. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU SASTĀVDAĻAS

2.1. Teritorijas plānojuma grozījumi ietver:

2.1.1. paskaidrojuma rakstu (grozījumu izstrādes pamatojumu);

2.1.2. topogrāfisko karti (plānu), kas izmantots teritorijas plānojuma grozījumu sagatavošanai;

2.1.3. grafisko daļu – karti *.dgn formātā (plānu), kurā parādīta teritorijas īpašā režīma zona;

2.1.4. īpašā režīma zonas noteikumus;

2.1.5. pārskatu par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi.

2.2. Teritorijas plānojuma grozījumu 4 sējumus noformēt saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa. noteikumiem Nr.54 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

2.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48.2. punkta prasībām.

  1. DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

3.1. Teritorijas plānojuma grozījumus izstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noteiktajām prasībām un 50.punktā paredzēto procedūru;

3.2. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei izmanto Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu pilnu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem) ar mēroga noteiktību 1:10000.

3.3. Saņemt informāciju vai nosacījumus teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei un atzinumus par izstrādāto teritorijas plānojuma grozījumu redakciju, no:

3.3.1. VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas,

3.3.2. VAS Latvijas Valsts ceļi,

3.3.3. Domes Vides aizsardzības nodaļas;

3.3.4. Rīgas plānošanas reģiona administrācijas.

  1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS UN SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS PASĀKUMI

4.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 50.2. un 50.3.1.punktā noteiktos sabiedrības informēšanas pasākumu termiņus.

4.2. Teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju Būvvalde sagatavo izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē 3 mēnešu laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu.

4.3. Sabiedrības informēšanai Būvvalde sagatavo teritorijas plānojuma grozījumu materiālus uz planšetēm A0 formātā un *.pdf formātā ievietošanai pašvaldības interneta vietnē.

Sabiedrības informēšanas pasākumu ietvaros organizēt sanāksmi Jūrmalas pilsētas domē.

  1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU APSTIPRINĀŠANA

5.1. Teritorijas plānojuma grozījumus apstiprina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47.punktā noteiktajā kārtībā.

Sagatavoja

I.Vicepa