Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 16.jūlijāNr.17

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.16 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

Deputāti:

Ilmārs Ančāns, Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Māris Dzenītis, Dzintra Homka, Egmonts Krūmiņš, Larisa Loskutova, Vladimirs Maksimovs, Romualds Ražuks, Zigurds Starks, Aigars Tampe, Gatis Truksnis, Juris Visockis, Marija Vorobjova

Piedalās:

politisko partiju pārstāvji, pārvalžu un nodaļu vadītāji, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

2.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu”

3.   

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu

4.   

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības jautājumos ievēlēšanu

5.   

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos ievēlēšanu

6.   

Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru

1.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.54)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

A.Tampe izsakās, ka neatbalsta šo saistošo noteikumu projektu, jo tiek

izveidota vēl viena priekšsēdētāja vietnieka štata vieta, kam nav paredzēts

finansējums budžetā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (G.Truksnis, Ā.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns), „pret” –2 (J.Visockis, Z.Starks), „atturas”-3 (I.Blaua, A.Tampe, M.Dzenītis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

 

2.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu”(lēmums Nr.563)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

A.Tampe jautā, vai šie grozījumi ir saskaņā ar budžetu?

R.Munkevics atbild, ka likvidējot izpilddirektora vietnieka štata vietu, izveidojot vēl viena domes priekšsēdētāja vietnieka štata vietu un nosakot  deputātu atalgojuma jaunu aprēķinu sistēmu, katru mēnesi tiks ietaupīts vidēji Ls 700-1000.

A.Tampe jautā, kā uzlabosies domes darbs, izveidojot vēl viena priekšsēdētāja vietnieka štata vietu?

 R.Munkevics uzskata, ka tas nav atkarīgs tikai no vietnieku skaita, bet gan arī no cilvēkiem, kas pilda šos pienākumus.

Z.Starks izsakās, ka šobrīd valstī jautājumi Nr.1 ir sociālie jautājumi, bet nevienam no vietniekiem nav noteikta sociālo jautājumu funkcija.

I.Blaua lūdz lēmuma projektā precizēt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nosaukumu.

J.Visockis atsakās no deputāta algas un ierosina to darīt arī pārējiem deputātiem šo naudu piešķirot Slokas slimnīcai.

Z.Starks atbalsta J.Visocka priekšlikumu un uzskata, ka pietiktu tikai ar priekšsēdētāja 1. vietnieka štata vietu.

M.Dzenītis atbalsta J.Visocka un Z.Starka priekšlikumus un uzskata, ka katrs deputāts varētu pārvaldīt kādu no pašvaldības pārraudzības sfērām bez papildus atalgojuma un savu deputātu atalgojumu apņemas ziedot maznodrošinātajiem.

R.Munkevics izsakās, ka deputātu atalgojums ir paredzēts saskaņā ar likumu.


Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (G.Truksnis, Ā.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns), „pret” –3 (J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis), „atturas”-2 (I.Blaua, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 „Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu”.

 

 

3.          Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu (lēmums Nr.564)

4.          Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības jautājumos ievēlēšanu (lēmums Nr.565)

5.          Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos ievēlēšanu (lēmums Nr.566)

Ziņo:

I.Kalvāne ziņo, ka saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”,priekšsēdētāja vietnieki tiek ievēlēti aizklātā balsošanā un izsaka priekšlikumu, ka tā varētu notikt par visiem vietniekiem vienlaicīgi.

Izsakās:

R.Munkevics par priekšsēdētāja 1.vietnieka izvirza deputāti Larisu Loskutovu.

Z.Starks par priekšsēdētāja 1.vietnieka kandidātu izvirza deputātu Ilmāru Ančānu.

I.Ančāns noņem savu kandidatūru.

R.Munkevics par priekšsēdētāja vietnieka izglītības jautājumos kandidātu izvirza deputātu Ilmāru Ančānu.

Z.Starks par priekšsēdētāja vietnieka izglītības jautājumos kandidātu izvirza deputātu Romualdu Ražuku.

R.Ražuks noņem savu kandidatūru.

R.Munkevics par priekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un attīstības   jautājumos kandidātu izvirza deputātu Romualdu Ražuku.

Z.Starks par priekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos kandidātu izvirza Dzintru Homku.

J.Visockis par priekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos kandidātu izvirza Māri Dzenīti.

Dz. Homka noņem savu kandidatūru.

R.Munkevics aicina deputātus izvirzīt kandidatūras balsu skaitīšanas komisijai.

I.Ančāns izvirza Andri Ābelīti.

J.Visockis izvirza Ivetu Blau.

R.Munkevics izvirza Dzintru Homku.

R.Munkevics aicina deputātus nobalsot par balsu skaitīšanas komisiju 3 deputātu sastāvā.

Atklāti balsojot („par”- 15 (I.Ančāns, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, Z.Starks, A.Tampe, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, R.Munkevics), „pret”-nav, „atturas”-nav), nolēma apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju 3 deputātu sastāvā.

R.Munkevics aicina deputātus apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā- Arnis Ābelītis, Iveta Blaua un Dzintra Homka.

Atklāti balsojot („par”- 14 (I.Ančāns, A.Ābelītis, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, V.Maksimovs, R.Ražuks, A.Tampe, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, R.Munkevics), „pret”-1 (Z.Starks), „atturas”-nav), nolēma apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā- Arnis Ābelītis, Iveta Blaua un Dzintra Homka.

Deputāti uzdod jautājumus priekšsēdētāja 1.vietnieka izvirzītajai kandidātei Larisai Loskutovai, priekšsēdētāja vietnieka izglītības jautājumos izvirzītajam kandidātam Ilmāram Ančānam unpriekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un izglītības jautājumos izvirzītajiem kandidātiem Romualdam Ražukam un Mārim Dzenītim.

Izsakās:

 Z.Starks izsakās, ka atbalsta Larisas Loskutovas kandidatūru un Ilmāra Ančāna kandidatūru ierosinot, ka atbildīgajam par izglītības jautājumiem vajadzētu uzņemties arī atbildību par sociālajiem jautājumiem. Atbalsta Māra Dzenīša, kā veiksmīga uzņēmēja, kandidatūru priekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos amatam.

J.Visockis atbalsta Larisas Loskutovas, Ilmāra Ančāna un Māra Dzenīša kandidatūras.

A.Tampe arī atbalsta Larisas Loskutovas, Ilmāra Ančāna un Māra Dzenīša kandidatūras.

I.Kalvāne ziņo, ka ir sagatavoti vēlēšanu biļeteni un balsu skaitīšanas, kā arī protokolu sagataves un iepazīstina deputātus ar balsošanas kārtību.

Pārtraukums 18.20-18.45, notiek aizklātā balsošana.

Dz.Homka balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja ziņo, ka balsu skaitīšanas komisija, ir veikusi savu darbu un nodod balsu skaitīšanas komisijas protokolus domes priekšsēdētājam R.Munkevicam.

R.Munkevics iepazīstina klātesošos ar Jūrmalas pilsētas domes balsu skaitīšanas komisijas 2009.gada 16.jūlija protokolu Nr.4 ar darba kārtības jautājumu – Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu. Izsniegti 15 biļeteni, atverot urnu 15, derīgi -15, nederīgu biļetenu nav.

Aizklātās balsošanas rezultāti:

„par” Larisu Loskutovu -14;

„pret” Larisu Loskutovu - 1.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku ievēlēta Larisa Loskutova.

R.Munkevics iepazīstina klātesošos ar Jūrmalas pilsētas domes balsu skaitīšanas komisijas 2009.gada 16.jūlija protokolu Nr.2 ar darba kārtības jautājumu – Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības jautājumos ievēlēšanu. Izsniegti 15 biļeteni, atverot urnu 15, derīgi -15, nederīgu biļetenu nav.

Aizklātās balsošanas rezultāti:

„par” Ilmāru Ančānu -13;

„pret” Ilmāru Ančānu -2.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības jautājumos ievēlēts Ilmārs Ančāns.

 

R.Munkevics iepazīstina klātesošos ar Jūrmalas pilsētas domes balsu skaitīšanas komisijas 2009.gada 16.jūlija protokolu Nr.3 ar darba kārtības jautājumu – Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos ievēlēšanu. Izsniegti 15 biļeteni, atverot urnu 15, derīgi -15, nederīgu biļetenu nav.

Aizklātās balsošanas rezultāti:

„par” Romualdu Ražuku -10;

„par” Māri Dzenīti -5.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku ekonomikas un attīstības jautājumos ievēlēts Romualds Ražuks.

 

6.          Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru (lēmums Nr.567)

Ziņo:

I.Kalvāne ziņo, ka ir sagatavots lēmumprojekts, ar kura 1.punktu Jūrmalas pilsētas dome nolemj atbrīvot no amata līdzšinējo izpilddirektoru Gati Truksni un ar 2.punktu  iecelt amatā jaunu Jūrmalas pilsētas domes  izpilddirektoru.

R.Munkevicspar Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora kandidātu izvirza Valdi Vītoliņu.

Izsakās:

Valdis Vītoliņš iepazīstina ar sevi.

Deputāti uzdod jautājumus Valdim Vītoliņam.

Z.Starks izsakās, ka atbalsta Valda Vītoliņa kandidatūru Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora amatam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15(G.Truksnis, Ā.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, J.Visockis, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru.

Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru iecelts Valdis Vītoliņš.

 

G.Truksnis izsaka pateicību visiem domes darbiniekiem par darbu un novēl veiksmi jaunajam izpilddirektoram.

Sēde slēgta plkst. 19.20

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 20.jūlijā


Lejupielāde: DOC un PDF