Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 10. septembrīNr.22

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Māris Dzenītis, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1046-1051), Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe

Nepiedalās deputāti:

Dzintra Homka, Gatis Truksnis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Būvvaldes vadītājas vietniece

Alise Landsberga

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Sandra Brauere, Gunta Liepiņa, Alvils Rudzītis, Jānis Skuja, Agita Bērzupe, Daiga Paule, Veronika Ramāne, Anna Deičmane, Ints Skudra, Māris Romanovskis, Atis Sapronovs, Mareks Burmeisters, Gatis Alfrēds Gaujenieks

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu:

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 14

Balsošanas rezultātā par izmaiņām darba kārtībā („par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku”

2.   

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

3.   

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

4.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

5.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra nolikumā Nr.7 „Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomes nolikums”

6.   

Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi

7.   

Par sadarbības līguma noslēgšanu

8.   

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Bulduri 1117

9.   

Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai-jaunbūvei Jūrmalā, Cīruļu ielā 101

10.  

Par adreses noteikšanu vasaras dzīvojamām mājām Jūrmalā, Emīlijas ielā 14

11.  

Par adreses noteikšanu rindu mājai Jūrmalā, Žubītes ielā 45

12.  

Par adreses noteikšanu ēkām –jaunbūvēm Jūrmalā, Silu ielā 26 (korpuss 1)

13.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 30.jūlija lēmumā Nr.589 „Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Liedaga ielā 18”

14.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.710 „Par adreses noteikšanu ēkām, Jūrmalā, Olgas ielā 21” atzīšanu par spēku zaudējušu un par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Olgas ielā 21/21A

15.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.654 „Par būvju Jūrmalā, Kantora ielā 4 (kadastra Nr.1300 001 1127) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

16.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.45 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Slokas ielā 7”

17.  

Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, „Meža māja”

18.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Augļu ielā 15

19.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tukuma ielā 9

20.  

Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Stirnu ielā 11

21.  

Par adreses piešķiršanu noliktavas ēkai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 27 (korpuss 1)

22.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 1304 trešās izsoles uzskatīšanu par nenotikušu

23.  

 Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 14

 

1.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku” (saistošie noteikumi Nr.60)

Ziņo:

G.Liepiņa

G.A.Gaujenieks (himnas autors) izsakās, ka ir priecīgs, ka beidzot ar saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināta Jūrmalas himna.

J.V. izsakās par viņa radīto ideju par Jūrmalas himnas apstiprināšanu.

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka atbalstīs himnas apstiprināšanu, taču ar daļējām jūtām, šauboties par šīs himnas nepieciešamību. Ļoti cer, ka šī himna iedzīvosies un iegūs Jūrmalas himnas statusu.

R.Munkevics izsakās, ka ir priecīgs, ka Jūrmalas himna tiks apstiprināta ar saistošajiem noteikumiem, izsaka pateicību visiem, kas strādāja pie konkursa rīkošanas un himnas autoram G.A.Gaujeniekam. Aicina deputātus atbalstīt saistošo noteikumu projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku.”

 

2.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.694)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

 

3.          Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.695)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

 

Iziet V.Maksimovs

4.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

(lēmums Nr.696)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, E.Krūmiņš, I.Ančāns, J.Visockis, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- 3 (Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe), V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

 

Ienāk V.Maksimovs

5.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra nolikumā Nr.7 „Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomes nolikums” (nolikums Nr.24)

Ziņo:

I.Skudra

Izsakās:

M.Dzenītis izsakās, ka atbalstīs šo nolikuma projektu, aicina deputātus biežāk piedalīties šīs padomes sēdēs un uzklausīt uzņēmēju viedokli. Izsaka priekšlikumu nolikumu papildināt ar 4.14 punktu, ar kuru noteikt, ka Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdēs jāpiedalās kādam no Jūrmalas pilsētas domes vadības.

Z.Starks uzskata, ka sagatavotie grozījumi iznīcina Jūrmalas uzņēmēju padomes funkciju kā tādu.

R.Ražuks izsakās, ka sagatavotie grozījumi dod iespēju pieteikties visiem uzņēmējiem, kas vēlas piedalīties šīs padomes darbā. Aicina deputātus atbalstīt šos grozījumus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 11 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, M.Dzenītis)), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra nolikumā Nr.7 „Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomes nolikums.”

 

6.          Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi (lēmums Nr.697)

Ziņo:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi.

 

7.          Par sadarbības līguma noslēgšanu (lēmums Nr.698)

Ziņo:

M.Romanovskis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu.

 

Pārtraukums 11.35-12.05

 

8.          Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Bulduri 1117 (lēmums Nr.699)

Ziņo:

A.Sapronovs

M.Burmeisters (transformācijas ierosinātājs) ziņo, ka saskaņā ar detālplānojumu šo teritoriju paredzēts izveidot par piejūras pastaigas īpaši aizsargājamu parku, izbūvējot viegla klājuma koka celiņus ar terasēm,  atsevišķās vietās izveidojot sabiedriskas nozīmes objektus- pludmales inventāra nomas punktu ar publiskajām dušas telpām un tualetēm un sporta kluba izbūvi.

R.Munkevics jautā vai šo teritoriju ir paredzēts iežogot un vai tajā netiks veikta savrupmāju būvniecība?

M.Burmeisters atbild, ka tas ir paredzēts kā publisks parks bez iežogojuma ar publisku pieeju sabiedriskam objektam, veicot meža zemes transformāciju bez koku izciršanas.

M.Dzenītis uzskata, ka meža zemes transformācija nav nepieciešama visam zemesgabalam, bet gan celiņu un labiekārtošanas objektu robežās atbilstoši skiču projektam.

R.Ražuks aicina deputātus, ņemot vērā attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu, atbalstīt šo lēmumprojektu.

Z.Starks izsakās, ka nevajadzētu aizmirst, ka šī teritorija ir dabas pamatne un kāpu aizsargjosla ar ļoti trauslu ekosistēmu, uz kuru, izveidojot gājēju celiņus paredzēts novirzīt papildus cilvēku plūsmas. Aicina deputātus neatbalstīt šo lēmumprojektu.

L.E. (biotopa eksperte) uzskata, ka transformējamās zemes platība ir nesamērīga pret paredzēto labiekārtošanas projekta apmēru. Tāpēc aicina deputātus atlikt jautājuma izskatīšanu un rūpīgāk iepazīties ar labiekārtojuma projektu.

M.Burmeisters izsakās, ka labiekārtošanas projekts ir izstrādāts balstoties uz spēkā esošo detālplānojumu un konsultējoties ar pilsētas plānotāju un ekologiem, paredzot šīs teritorijas atgūšanu sākotnējā stāvoklī, kāds bija līdz 1998.gadam.

I.Ančāns izsakās, ka nauda nedrīkst pakļaut dabu, cilvēkam jāpakļaujas dabai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš), „pret” –1 (J.Visockis), „atturas”- 5 (I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalam Jūrmalā, Bulduri 1117.

 

9.          Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai-jaunbūvei Jūrmalā, Cīruļu ielā 101

(lēmums Nr.700)

10. Par adreses noteikšanu vasaras dzīvojamām mājām Jūrmalā, Emīlijas ielā 14

(lēmums Nr.701)

11. Par adreses noteikšanu rindu mājai Jūrmalā, Žubītes ielā 45

(lēmums Nr.702)

12. Par adreses noteikšanu ēkām –jaunbūvēm Jūrmalā, Silu ielā 26 (korpuss 1)

(lēmums Nr.703)

13. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 30.jūlija lēmumā Nr.589 „Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Liedaga ielā 18” (lēmums Nr.704)

14. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.710 „Par adreses noteikšanu ēkām, Jūrmalā, Olgas ielā 21” atzīšanu par spēku zaudējušu un par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Olgas ielā 21/21A (lēmums Nr.705)

Ziņo:

A.Landsberga

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai-jaunbūvei Jūrmalā, Cīruļu ielā 101.

2.          Par adreses noteikšanu vasaras dzīvojamām mājām Jūrmalā, Emīlijas ielā 14.

3.          Par adreses noteikšanu rindu mājai Jūrmalā, Žubītes ielā 45.

4.          Par adreses noteikšanu ēkām –jaunbūvēm Jūrmalā, Silu ielā 26 (korpuss 1).

5.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 30.jūlija lēmumā Nr.589 „Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Liedaga ielā 18”.

6.          Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.710 „Par adreses noteikšanu ēkām, Jūrmalā, Olgas ielā 21” atzīšanu par spēku zaudējušu un par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Olgas ielā 21/21A.

 

15. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.654 „Par būvju Jūrmalā, Kantora ielā 4 (kadastra Nr.1300 001 1127) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

(lēmums Nr.706)

Ziņo:

A.Landsberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.654 „Par būvju Jūrmalā, Kantora ielā 4 (kadastra Nr.1300 001 1127) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

 

16. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.45 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Slokas ielā 7” (lēmums Nr.707)

Ziņo:

A.Landsberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.45 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Slokas ielā 7”.

 

17. Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, „Meža māja”

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

M.Dzenītis uzskata, tā kā šobrīd Ķemeru iedzīvotāji cieš no applūšanas Ķemeru nacionālā parka darbības dēļ, šajā gadījumā nav īsti pamatoti pieņemt šo lēmumu, atbrīvojot Ķemeru nacionālo parku no nekustamā īpašuma nodokļa, nesagaidot pretim nākšanu pilsētai svarīgos jautājumos. Aicina neatbalstīt šo lēmumprojektu.

Z.Starks uzskata, ka šajā gadījumā tas nebūtu īsti korekti un šos jautājumus nevajadzētu sasaistīt. Aicina atbalstīt šo lēmumprojektu.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu novirzīt šo jautājumu izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma novirzīšanu izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā („par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

 

18. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Augļu ielā 15

(lēmums Nr.708)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Augļu ielā 15.

 

19. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tukuma ielā 9

(lēmums Nr.709)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tukuma ielā 9.

 

20. Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Stirnu ielā 11 (lēmums Nr.710)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Stirnu ielā 11.

 

21. Par adreses piešķiršanu noliktavas ēkai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 27 (korpuss 1)

(lēmums Nr.711)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu noliktavas ēkai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 27 (korpuss 1).

 

22. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 1304 trešās izsoles uzskatīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.712)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 1304 trešās izsoles uzskatīšanu par nenotikušu.

 

 

23. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 14 (lēmums Nr.713)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (par” – 13 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Z.Starks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 14.

 

 

Sēde slēgta plkst. 13.15

Nākošā sēde 2009.gada 1.oktobrī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 15.septembrī


Lejupielāde: DOC un PDF