Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 28.janvārīNr.4

Protokols Nr.2, 61.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 07.jūnija nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

 1. Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 07.jūnija nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”:

  1.1. Nolikuma tekstā vārdus „Izglītības pārvalde (turpmāk IP)”aizstāt ar vārdiem „Izglītības nodaļa (turpmāk IN)”.

  1.2. Nolikuma 21.punktu izteikt šādā redakcijā:

  „21. Skolas mērķauditorija ir bērni un jaunieši no 3 līdz 25 gadu vecumam”.

  1.3. Nolikuma 73.punkta 3.rindkopā vārdus „Naudas brīvprātīgus ziedojumus var pārskaitīt IP ziedojumu bankas kontā” aizstāt ar vārdiem „Naudas brīvprātīgus ziedojumus var pārskaitīt Jūrmalas Sporta skolas bankas ziedojumu kontā”.

  1.4. Nolikuma 74.punktu izteikt šādā redakcijā:

  „74. Skolas pamatbudžeta un maksas pakalpojumu tāmes apstiprina dibinātājs”.

  1.5. Nolikuma 75.punktu izteikt šādā redakcijā:

  „75. Skolas grāmatvedības un finanšu operācijas veic Skolas galvenais grāmatvedis”.

 2. Grozījumi stājās spēkā ar 2010.gada 01.februāri.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais nolikums

Lejupielāde: DOC un PDF