Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 28.janvārīNr.16

Protokols Nr.2, 74.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15
„Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums”

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums”:

  1. Nolikuma 3.punktu papildināt ar teikumu „Skolai ir savs norēķinu konts bankā”.

  2. Nolikuma 59.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

    „59. Finanšu apriti skolā organizēt ar savu grāmatvedību, administrējot dibinātāja apstiprinātās pamatbudžeta un speciālā budžeta tāmes”.

  3. Visā nolikuma tekstā vārdus „izglītības pārvalde” aizstāt ar vārdiem „izglītības nodaļa”.

  4. Grozījumi stājas spēkā ar 2010.gada 5.februāri.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais nolikums

Lejupielāde: DOC un PDF