Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 17.nolikumu

2010.gada 4.februārīNr.25

Protokols Nr.3, 9.punkts

Jūrmalas pilsētas domes saimniecības nodaļas nolikums

I Vispārējie noteikumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes saimniecības nodaļas (turpmāk tekstā - nodaļa) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

2. Nodaļa ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kuru koordinē un pārrauga Jūrmalas pilsētas izpilddirektors.

3. Nodaļu izveido un likvidē, kā arī Nodaļas darbinieku skaita sarakstu un nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

4 Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Jūrmalas pilsētas iekšējos un ārējos normatīvos aktus.

5. Savas funkcijas Nodaļa veic, sadarbojoties ar citām Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, iestādēm, kapitālsabiedrībām.

II Nodaļas uzdevumi

6. Nodaļas galvenie uzdevumi ir:

6.1. nodrošināt domes deputātu un domes struktūrvienību darbībai nepieciešamos darba apstākļus. Nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvo ēku, kuras izmanto Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošināt telpās normatīvo aktu prasību ievērošanu ugunsdrošībā, elektrodrošībā un darba aizsardzībā;

6.2. nodrošināt elektroapgādes, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību, to uzturēšanu, avāriju un bojājumu novēršanu, kontrolēt šo sistēmu racionālu izmantošanu;

6.3. organizēt nepieciešamā inventāra, mēbeļu, iekārtu, tehnikas un materiālu iegādi, to uzglabāšanu, uzskaiti un sadali, nodrošināt pamatlīdzekļu saglabāšanu, organizēt un piedalīties to inventarizācijās;

6.4. nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes administratīvās ēkas Jomas ielā 1/5 telpu kosmētisko remontu un domes inventāra remontu;

6.5. nodrošināt kancelejas preču, papīra iegādi un lietvedības materiālu pasūtīšanu;

6.6. nodrošināt domes ēkā un garāžās Jomas ielā 1/5 kārtību un tīrību, nodrošināt apsardzes un ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu;

6.7. organizēt un nodrošināt domes darbiniekiem nepieciešamo telekomunikāciju pakalpojumu kvalitāti un racionālu izmantošanu un servisu;

6.8. nodrošināt biroja tehnikas (kopētāji, faksi, telefona aparāti, mobilie telefona aparāti, papīra iznīcinātāji, prezentācijas tehnika u.t.t.) iegādi, organizēt šīs tehnikas apkopi un remontu;

6.9. nodrošināt transportlīdzekļu iegādi Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām, organizēt un koordinēt dienesta transportlīdzekļu izmantošanu domes darbinieku, viesu un nepieciešamo kravu pārvadāšanai, nodrošināt degvielas u.c. apkopes līdzekļu iegādi, transportlīdzekļu uzturēšanu tehniskā kārtībā un remontu, civiltiesisko apdrošināšanu;

6.10. nodrošināt prezentācijas vajadzības un pasākumus, domes vadības uzdevumā nodrošināt prezentācijas vajadzības;

6.11. atbilstoši Nodaļas kompetencei organizēt un kontrolēt pašvaldības iepirkumu procedūras, pakalpojumu un citu pasūtījumu norisi;

6.12. saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām, domes vadības uzdevumā, nodrošināt likuma prasību ievērošanu domes struktūrvienībās;

6.13. koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu pašvaldības budžeta iestādēs un aģentūrās;

6.14. sagatavot Jūrmalas pilsētas domes lēmumu projektus, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumus Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.

III Nodaļas vadība un struktūra

7. Nodaļu vada Nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram. Nodaļas vadītāju apstiprina amatā Jūrmalas pilsētas dome.

8. Nodaļas vadītājs organizē Nodaļai nodoto uzdevumu izpildi un ir atbildīgs par Nodaļas uzdevumu un Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja/ vietnieku un/vai izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

9. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai nodoto pienākumu izpildi.

10. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā un atlaiž no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors. Nodaļas darbiniekus (izņemot Nodaļas vadītāju) pieņem darbā pamatojoties uz Nodaļas vadītāja ieteikumu.

11. Nodaļas vadītājs:

11.1. organizē nodaļas darbu un ir atbildīgs par tai noteikto uzdevumu izpildi, kā arī atbild par nodaļas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu un Nodaļas nolikuma prasībām;

11.2. pārstāv Nodaļu tās kompetencē esošajos jautājumos;

11.3. gatavo un saskaņo domes lēmumu projektus saistībā ar Nodaļas jautājumiem;

11.4. izstrādā Nodaļas darbinieku pienākumu sadali un amata aprakstus;

11.5. nodrošina finansu un štatu disciplīnas ievērošanu;

11.6. kontrolē budžetā piešķirto līdzekļu racionālu izlietojumu;

11.7. kontrolē uzņēmēju izpildīto darbu, līgumsaistību garantijas par Nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

11.8. ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu piedalās atsevišķu komisiju, darba grupu un projektu ieviešanas vienību darbā.

IV Nodaļas darbinieku pienākumi un tiesības

12. Nodaļas darbinieku amata pienākumus šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildei nosaka Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors darba līgumā un amata aprakstā.

13. Uzdevumu izpildei Nodaļas darbinieki sadarbojas ar citām Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēm.

14. Nodaļas darbinieki ir atbildīgi par savā kompetencē esošo uzdevumu izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

15. Pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo līmeni, piedalīties semināros, kursos, konferencēs un pieredzes apmaiņās par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

16. Nodaļas darbiniekiem ir tiesības:

16.1. pieprasīt un saņemt no domes nodaļām, pašvaldības iestādēm un organizācijām nepieciešamo informāciju un dokumentus Nodaļas uzdevumu un funkciju veikšanai;

16.2. Nodaļas galveno uzdevumu risināšanā iesaistīt citas domes nodaļas un to speciālistus, pieaicināt ekspertus;

16.3. organizēt apspriedes un piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs un apspriedēs par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

16.4. organizēt iepirkumus saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domē noteikto iepirkumu veikšanas kārtību.

V Pārejas noteikumi

17. Nolikums stājas spēkā 2010.gada 5.februārī.

18. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikums Nr.11 „Jūrmalas pilsētas domes saimniecības nodaļas nolikums”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF