Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 28.novembra 36.nolikumu

2010.gada 4.februārīNr.29

Protokols Nr.3, 13.punkts

Jūrmalas pilsētas domes sporta nodaļas nolikums

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Jūrmalas pilsētas domes sporta nodaļa (turpmāk tekstā - Nodaļa) ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kuras darbu koordinē un pārrauga priekšsēdētāja 1.vietnieks.

2. Nodaļu izveido un likvidē Jūrmalas pilsētas dome.

3. Nodaļa savā darbībā vadās pēc Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja un Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora rīkojumiem, Jūrmalas pilsētas domes izglītības un kultūras komitejas lēmumiem, kā arī pēc šī nolikuma.

4. Nodaļa realizē funkcijas sporta dzīves organizācijas un attīstības jomā, īsteno valsts un pašvaldības sporta politiku, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas sporta koncepcijām un „Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas stratēģiju 2008.-2020. gadam”.

5. Nodaļa, risinot sporta jautājumus, sadarbojas ar Jūrmalas pilsētas izglītības nodaļu, Jūrmalas pilsētas Sporta skolu, Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolu, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamentu, sporta veidu federācijām, citām valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām, sabiedriskajām organizācijām un sporta klubiem, kā arī īsteno valsts politiku sporta jomā.

6. Nodaļa kontrolē līdzekļu sadali un izlietojumu atbilstoši budžetā paredzētajiem līdzekļiem sportam.

II GALVENIE UZDEVUMI

7. Sniegt organizatorisko un metodisko palīdzību sporta attīstības jautājumos Jūrmalas pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām sporta organizācijām un citām iestādēm.

8. Kontrolēt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta bāzu racionālu izmantošanu, to materiāli tehnisko nodrošinājumu.

9. Koordinēt un kontrolēt pārraudzībā esošo sporta organizāciju un bāzu darbu.

10. Pārvaldīt nodaļas rīcībā esošo inventāru, gādājot par tā racionālu un efektīvu izmantošanu.

11. Koordinēt pašvaldības teritorijā esošo sporta darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, sabiedrisko sporta treneru, speciālistu un tiesnešu tālākizglītību.

12. Popularizēt olimpiskos ideālus un sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.

13. Sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļu atbalstīt sporta darbu izglītības iestādēs.

14. Veidot un uzturēt informācijas bāzi, atbilstoši šīs sfēras reglamentējošai likumdošanai, par sporta organizācijām un sporta bāzēm Jūrmalā, kuras sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem sporta jomā.

15. Organizēt un vadīt starptautiskos sporta projektus ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām un citām starptautiskajām sporta organizācijām.

16. Izstrādāt pilsētas sporta pasākumu gada kalendāro plānu.

17. Izteikt atzinumu par jebkuru finansējumu sportam, kas tiek piešķirts no Jūrmalas pilsētas domes līdzekļiem.

18. Organizēt Jūrmalas čempionātus, junioru un jaunatnes meistarsacīkstes, kausa izcīņas, tautas sporta sacensības, sacensības invalīdiem, sporta veterāniem, kā arī sporta popularizēšanas pasākumus.

19. Apkopot gada statistiskos rādītājus sportā, analizēt sporta attīstības tendences un iesniegt Jūrmalas domē priekšlikumus pilsētas sporta attīstības politikas veidošanai.

20. Sagatavot Jūrmalas pilsētas domes lēmumu un rīkojumu projektus sporta jomā.

21. Pildīt citus pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem.

III TIESĪBAS

22. Pieprasīt un saņemt no Jūrmalas pilsētas domes pārvaldēm, nodaļām, uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un amatpersonām nepieciešamo informāciju.

23. Iesniegt priekšlikumus un veikt pieprasījumus par sporta jautājumiem tām institūcijām, kuru kompetencē ir attiecīgo jautājumu izlemšana.

24. Kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes lēmumu un rīkojumu izpildi sporta procesu jautājumos.

25. Saskaņot tās pakļautībā esošo pašvaldības iestāžu štatu sarakstu un slodžu apjomu.

26. Sniegt priekšlikumus sporta iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai.

27. Pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi un piedalīties dažādās apspriedēs, semināros, kursos, un konferencēs par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

28. Iepazīties ar ārpus Jūrmalas esošo sporta iestāžu un izpildinstitūciju darba pieredzi.

IV DARBA ORGANIZĀCIJA

29. Nodaļas nolikumu un štatu sarakstu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

30. Nodaļu vada Nodaļas vadītājs, kuru apstiprina amatā Jūrmalas pilsētas dome.

31. Nodaļas vadītājs:

31.1. vada Nodaļas darbu un ir atbildīgs par tās uzdevumu izpildi;

31.2. nosaka sev pakļauto darbinieku pienākumus;

31.3. sagatavo līgumu projektus un ir atbildīgs par sporta jomai piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto budžetu;

31.4. iesaka pieņemšanai un atbrīvošanai no darba Nodaļas darbiniekus un sporta iestāžu vadītājus;

31.5. izstrādā konkursu noteikumu projektus sporta jomā.

32. Nodaļas darbinieki tiek pieņemti un atbrīvoti no darba ar Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un Nodaļas vadītāju.

V NOBEIGUMA NOTEIKUMI

33. Nolikums stājas spēkā 2010.gada 5.februārī.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF