Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 22.nolikumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 30.maija 12.nolikumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 21.jūlija 13.nolikumu

2010.gada 4.februārīNr.31

Protokols Nr.3, 15.punkts

Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas
nodaļas nolikums

I Vispārējie noteikumi

1. Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā - Nodaļa) ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kas nodrošina Būvvaldes funkciju būvniecības jomā un pašvaldības funkciju teritorijas plānošanas jomā veikšanu, kuru koordinē un pārrauga Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos.

2. Nodaļa sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem tiesību aktiem, ievērojot Teritorijas plānošanas likuma, Zemes ierīcības likuma, un citu normatīvo aktu prasības.

II Nodaļas funkcijas, tiesības un atbildība

3. Nodaļas galvenās funkcijas ir:

3.1 nodrošinot būvvaldes darbību, sagatavo atzinumus pēc fizisko un juridisko personu iesniegumiem saistībā ar būvniecību, pilsētplānošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību un vides vizuālo kvalitāti izskatīšanai būvvaldē;

3.2. izvērtē un sagatavo atzinumus par detālplānojumiem, pieņem lēmumus parzemes ierīcības projektu uzsākšanu, rosina domei lemt par jaunu teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādi, piedalās un organizē teritorijas plānojuma, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanā, atbilstoši domes lēmumiem;

3.3. gatavo domes lēmumu projektus par adrešu piešķiršanu, par zemes ierīcības projektu un zemes gabalu sadales apstiprināšanu, izsniedz izziņas par zemesgabalu apbūves iespējām;

3.4. realizē domes noteikto kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, aizsardzību un attīstību, pamatojoties uz likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem;

3.5. piedalās konkursu un izsoļu organizēšanā, konkursu komisiju darbā un būvniecības piedāvājuma dokumentācijas sagatavošanā objektiem, kuri pilnīgi vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta;

3.6. kārto ar būvvaldes darbību saistīto materiālu un dokumentu uzskaiti, lietošanu un glabāšanu arhīvā;

3.7. veic inženierģeoloģisko, ar zemes ierīcību un lietojumu saistīto darbu un citu teritorijas izpētes darbu uzskaiti un aktualizē apbūves un inženierkomunikāciju izvietojuma plānu. Grozīts ar domes 2011.gada 21.jūlija13.nolikumu

3.8. Papildināts ar domes 2013.gada 30.maija 12.nolikumu

3.9. Papildināts ar domes 2013.gada 30.maija 12.nolikumu

4. Nodaļai savas kompetences ietvaros ir tiesības:

4.1. pieprasīt un saņemt Nodaļas darbībai nepieciešamo informāciju no teritorijā esošajām fiziskām un juridiskām personām;

4.2. sniegt maksas pakalpojumus likumdošanā noteiktā kārtībā un gadījumos.

5. Nodaļa, tās amatpersonas un darbinieki savas kompetences ietvaros nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

III Nodaļas struktūra un darba organizācija

6. Nodaļas darbu organizē un vada Nodaļas vadītājs, kuru apstiprina amatā Jūrmalas pilsētas dome.

7. Nodaļas vadītājs:

7.1. plāno, organizē un vada Nodaļas darbu;

7.2. iesniedz priekšlikumus par Nodaļas darbinieku pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no tā;

7.3. bez īpašas pilnvaras pārstāv Nodaļu tās kompetencē esošajos jautājumos;

7.4. sniedz ziņojumus par Nodaļas darbību Jūrmalas pilsētas domei pēc tās pieprasījuma;

7.5. atbild par Nodaļas funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu un Nodaļas nolikuma prasībām;

7.6. atbild par attiecīgās informācijas sagatavošanu un tās atbilstību nodaļā esošajiem dokumentiem;

7.7. nodrošina Nodaļas materiālo vērtību saglabāšanu;

7.8. reizi mēnesī sniedz atskaiti domes vadībai par Nodaļas kompetencē esošo jautājumu risināšanas gaitu.

8. Nodaļas struktūru un darbinieku skaitu, atbilstoši tās uzdevumiem, likumu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī teritorijas īpatnībām, apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

9. Veicamo pienākumu sadalījumu atbilstoši Nodaļas uzdevumiem nosaka Nodaļas vadītājs.

10. Nodaļas vadītājam jābūt ar atbilstošu speciālo izglītību un vismaz 5 gadu praktiskā darba stāžu.

11. Nodaļas amatpersonām jābūt atbilstošai speciālai izglītībai, kā arī būvniecības kontroles tiesībām un profesionālās kvalifikācijas sertifikātam, ja to attiecīgajai profesijai vai amatam nosaka likumi vai citi normatīvie akti.

12. Par katru izskatāmo jautājumu vai tā daļu tieši atbild tas Nodaļas darbinieks, kuram Domes vadība vai Nodaļas vadītājs ar rezolūciju adresējis dokumentu (lietu) izpildei, ja Nodaļas vadītājs īpaši nav noteicis citādu kārtību.

13. Ar teritorijas plānošanu, projektēšanu, zemes ierīcību un būvniecību saistītu uzņēmējdarbību (t.sk. individuālo darbu) Jūrmalas pilsētas teritorijā nodaļas darbinieki veic tikai pēc pašvaldības pasūtījuma.

14. Nodaļu finansē no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta atbilstoši domes apstiprinātam budžetam.

IV Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšana

15. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina Nodaļas vadītājs un Nodaļas amatpersonas atbilstoši savai kompetencei. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par Nodaļas iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

16. Nodaļas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt pie Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V Nobeiguma jautājumi

17.Nolikums stājas spēkā 2010. gada 5.februārī.

18. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa nolikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF