Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.242

protokols Nr.9, 6. punkts

Par atļauju amatu savienošanai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piekto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumu Nr.388 „Zivju fonda nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.novembra lēmumu Nr.854 Nr.854 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”” un Lielupes ostas pārvaldes valdes locekļa un Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora Normunda Riekstiņa 2010.gada 06.marta iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atļaut Lielupes ostas pārvaldes valdes loceklim Normundam Riekstiņam, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktoram savienot Lielupes ostas pārvaldes valdes locekļa amatu ar Zivju fonda padomes priekšsēdētāja amatu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics