Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.243

protokols Nr.9, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68
"Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un
Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 5.pantu, 14.panta pirmo daļu, pārejas noteikumu 7.punkta 2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 ,,Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu”:

    1.1. aizstāt lēmuma 1.3.apakšpunktā skaitli ,,300” ar skaitli ,,265”;

    1.2. papildināt lēmumu ar 1.3.1.apakšpunktu, izsakot to sekojošā redakcijā:

    „1.3.1. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekiem par komitejas vadīšanu ikmēneša piemaksu 20% apmērā no priekšsēdētāja vietniekam apstiprinātās mēnešalgas”.

  2. Grozījumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.aprīli.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija