Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.247

protokols Nr.9, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.910
“Par atbalstu projektam "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana
Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs””

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.910 „Par atbalstu projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs””:

  1. Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:

    „3.Par projekta vadītāju nozīmēt Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas galveno speciālistu metodiķi V.Ļaudamu”.

  2. Izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

    „4.Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības jautājumos I.Ančānam”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija