Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.248

protokols Nr.9, 15. punkts

Par dalību Comenius
daudzpusējā skolu partnerības projektā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu un projektu piedāvājumu akadēmisko programmu aģentūras mājas lapā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas piedalīšanos mūžizglītības programmas sektorālās Comenius akcijas Daudzpusējās skolu partnerības programmā „Kultūras, dabas un vēsturisko vērtību apzināšana.”

  2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu 20 procenti jeb 2948 Ls apmērā no Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada budžeta.

  3. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības jautājumos Ilmāram Ančānam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics