Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.249

protokols Nr.9, 14. punkts

Par dalību Comenius skolu partnerības projektā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu un projektu piedāvājumu Akadēmisko programmu aģentūras mājas lapā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt Ķemeru vidusskolas piedalīšanos Mūžizglītības programmas sektorālās programmas Comenius akcijas „Skolu partnerības” programmā „Sniegsim dabai roku”.

  2. Nodrošināt priekšfinansējumu no pašvaldības 2011.gada budžeta 20% jeb Ls 1988.

  3. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības jautājumos I.Ančānam.

 

Priekšsēdētājs

R.Munkevics