Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.250

protokols Nr.9, 15. punkts

Par dalību Comenius
skolu partnerības projektā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu un 2009.gada decembra aicinājumu Akadēmisko programmu aģentūras mājas lapā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties Comenius skolu partnerības programmā ar projektu „Kultūru kaleidoskops”.

  2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu no pašvaldības 2012.gada budžeta 20% jeb Ls 2940.

  3. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos R.Ražukam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics