Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.251

protokols Nr.9, 16. punkts

Par dalību Ziemeļu Ministru padomes
Nordplus ietvarprogrammā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu un 2010.gada janvāra aicinājumu mājas lapā www.nordplusonline.org, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piedalīties Ziemeļu Ministru padomes ietvarprogrammā ar projektu „Saskarsme ārpusstundu aktivitātēs. Skolēni ar disleksiju šķērso robežas”.

  2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt 20% jeb Ls 2025 priekšfinansējumu no pašvaldības 2012.gada budžeta.

  3. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos R.Ražukam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics