Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.252

protokols Nr.9, 17. punkts

Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam
nodošanu publiskai apspriešanai

Jūrmalas pilsētas domes darba grupa, kas izveidota saskaņā ar 2009.gada 26.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/467 ir izstrādājusi „Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.-2030.gadam”. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 148.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot izvērtēšanai un publiskai apspriešanai „Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.-2030.gadam” projektu (saskaņā ar 1.pielikumu) no 2010.gada 14.aprīļa līdz 2010.gada 14.maijam.

  2. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai aprēķināt publiskās apspriešanas rezultātus pēc publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodikas un procedūras (saskaņā ar 2.pielikumu).

  3. Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļai publiskai apspriešanai izmantot Publiskās apspriešanas lapas formu (saskaņā ar 3.pielikumu).

  4. Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļai publicēt „Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.-2030.gadam” projektu un šo lēmumu pašvaldības publiskajā mājaslapā http://www.jurmala.lv/.

  5. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par publisko apspriešanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums Nr.1 Stratēģija ar 1., 2.pielikumu (PDF) un Stratēģijas 3.pielikums(PDF)

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 DOC