Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.255

protokols Nr.9, 20. punkts

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21

Izskatot E.Ļ. 2010.gada 1.marta iesniegumu ar lūgumu noteikt administratīvo adresi vasarnīcai (kadastra apzīmējums 1300 001 1411 001), šķūnim (kadastra apzīmējums 1300 001 1411 005) un šķūnim (kadastra apzīmējums 1300 001 1411 006), kuras atrodas uz zemesgabala Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21 (kadastra apzīmējums 1300 001 1411) un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt adresi vasarnīcai ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1411 001, šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1411 005 un šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1411 006 Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21, korpuss 3, saskaņā ar grafisko pielikumu.

  2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics