Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.268

protokols Nr.9, 34. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 2
nomas līguma pagarināšanu ar AS ”Fēnikss”

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 22.aprīļa lēmumu īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 2 K-1 ar kadastra numuru 1300 509 0003, kas sastāv no veikala ar kopējo platību 45,0 m2 un kadastra apzīmējumu 1300 009 1804 002, un tualetes ar kopējo platību 78,6 m2 un kadastra apzīmējumu 1300 009 1804 003, ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0045 7547. Ēku (būvju) nekustamais īpašums saistīts ar zemesgabalu Jūrmalā, Turaidas ielā 2 (kadastra numurs 1300 009 1804 002, kopējā platība 3150 m2).

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 4.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu (kadastra numurs 1300 009 1804, kopējā platība 3150 m2) Jūrmalā, Turaidas ielā 2 ir nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Santlat”. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.  7278.

2007.gada 9.augustā ar akciju sabiedrību „Fēnikss” noslēgts līgums Nr.1.1-16.3/857 par veikala ēkas 002 (kopējā platība 45,0 m2) Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomu līdz 2010.gada 7.jūnijam tirdzniecības pakalpojumu sniegšanai. 2009.gada 13.jūlijā ar akciju sabiedrību „Fēnikss” noslēgts līgums Nr.1.1-16.3.2/588 par tualetes ēkas 003 (kopējā platība 78,6 m2) Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomu līdz 2010.gada 7.jūnijam sabiedriskās tualetes uzturēšanai un apsaimniekošanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53„Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2010.gada 9.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2010.gada 8.jūniju pagarināt ar akciju sabiedrību „Fēnikss” (vienotais reģistrācijas numurs 428030003192) nomas līgumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 2 K-1, kas sastāv no veikala ar kopējo platību 45,0 m2 un kadastra apzīmējumu 1300 009 1804 002, un tualetes ar kopējo platību 78,6 m2 un kadastra apzīmējumu 1300 009 1804 003, nomu uz pieciem gadiem tirdzniecības pakalpojumu sniegšanai un sabiedriskās tualetes ēkas uzturēšanai un apsaimniekošanai, bez tiesībām nodot nomātās telpas apakšnomā.

  2. Noteikt veikala telpu nomas maksu Ls 50,63 apmērā mēnesī un sabiedriskās tualetes telpu nomas maksu Ls 53,06, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka telpas tiek ekspluatētas un maksājumi veikti par periodu no 1.maija līdz 1.oktobrim.

  3. Noteikt, ka akciju sabiedrība „Fēnikss” sedz Jūrmalas pilsētas domei maksājumus zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 2 īpašniekiem par zemesgabala daļas 500 m2 platībā izmantošanu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. 2010.gada 1.janvārī zemesgabala 3150 m2 kadastrālā vērtība ir Ls 47645.

  4. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

  5. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram V.Vītoliņam kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics