Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 29.aprīlīNr.290

protokols Nr.10, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas
priekšsēdētāja ievēlēšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” 2.4.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā to, ka beidzas bāriņtiesas priekšsēdētāja pilnvaru laiks, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

    Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju Baibu Birku uz pieciem gadiem.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics