Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 29.aprīlīNr.327

protokols Nr.10, 51. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
„Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju
un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”:

 1. Izteikt lēmuma 39.pielikuma 12.punktu šādā redakcijā:

  Nr.

  Amata nosaukums

  Skaita vienības

  Amata likme

  Amatalga

   

   

   

  (Ls)

  76.0

  12. IZGLĪTĪBAS NODAĻA

   

   

  77.0

  Nodaļas vadītājs

  113017

  1.00

  900

  900.00

  78.0

  Galvenais speciālists metodiķis

  235103

  1.00

  750

  750.00

  79.0

  Vispārizglītojošo skolu speciālists

  235909

  2.00

  600

  1200.00

  80.0

  Speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

  235910

  1.00

  550

  550.00

  81.0

  Lietvedis

  411507

  1.00

  400

  400.00

  82.0

  Informācijas sistēmu administrators

  312110

  1.00

  500

  500.00

  83.0

  Kopā

  7.00

  4300.00

 2. Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.maiju.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija