Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 29.aprīlīNr.328

protokols Nr.10, 52. punkts

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības
iestādes „Rūķītis” likvidēšanu

Saskaņā ar Latvija Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktā, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktā un 23.panta 2.daļā noteikto, lai nodrošinātu Jūrmalas pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu un izvērtējot lietderības apsvērumus, kā arī ņemot vērā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 31.marta ieteikumu nodrošināt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” darbību līdz mācību gada beigām – 2010.gada 31.maijam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Likvidēt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķītis” - līdz 2010.gada 1.jūnijam.

 2. Piedāvāt iespēju Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” izglītojamajiem, ņemot vērā viņu vecāku vēlmes, turpināt apgūt pirmsskolas izglītības programmas Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādēs - „Saulīte”, „Katrīna”, „Namiņš”, sākumskolās „Taurenītis”, „Ābelīte”.

 3. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājai V.Rozei līdz 2010.gada 22.maijam sakārtot visus iestādes pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personāla dokumentus saskaņā ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas prasībām nodot dokumentus un materiālās vērtības saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora norādīto kārtību.

 4. Jūrmalas pilsētas domes personāla nodaļai 2 darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā saskaņā ar Latvijas Republikas Darba likuma 101.panta 1.daļas 9.punktu uzteikt darba līgumu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājai V.Rozei.

 5. Izveidot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” reorganizācijas un likvidācijas komisiju 5 cilvēku sastāvā iekļaujot tajā:

  - Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītāju V.Rozi,

  - Jūrmalas pilsētas domes revīzijas un audita nodaļas vadītāju Z.Gorenko,

  - Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas vadītāja p.i. A.Paipari,

  -Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības galveno grāmatvedi I.Kundziņu,

  - Jūrmalas pilsētas domes budžeta nodaļas vadītāja p.i. I.Braču.

 6. Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas vadītāja p.i. A.Paiparei koordinēt likvidācijas komisijas darbību un organizatorisko pasākumu veikšanu.

 7. Ar 2010.gada 1.maiju atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmuma Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu” 12.punktu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics