Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 29.aprīlīNr.329

protokols Nr.10, 53. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” 7.pielikumā, izsakot to sekojošā redakcijā:

  Pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” darbinieku skaita saraksts

  Nr.p.k.

  Amata nosaukums

  Štata vienības

  Amata likme

  Amata alga

  1.

  Iestādes vadītājs

  1,0

  457,00

  457,00

  2.

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  6,9

  255,00

  1759,50

  3.

  Pirmsskolas mūzikas skolotājs

  1,0

  255,00

  255,00

  4.

  Speciālās valodas attīstības skolotājs

  1,0

  255,00

  255,00

  5.

  Pirmsskolas fiziskās attīstības skolotājs

  0,5

  255,00

  127,50

  6.

  Pirmsskolas izglītības metodiķis

  1,0

  255,00

  255,00

  7.

  Saimniecības dalās vadītājs

  1,0

  225,00

  225,00

  8.

  Lietvede

  0,5

  180,00

  90,00

  9.

  Skolotāja palīgs

  4,0

  180,00

  720,00

  10.

  Pavārs

  2,0

  180,00

  360,00

  11.

  Virtuves strādnieks

  0,75

  180,00

  135,00

  12.

  Mazgāšanas operators

  1,0

  180,00

  180,00

  13.

  Medicīnas māsa

  1,0

  205,00

  205,00

  14.

  Apkopēja

  1,0

  180,00

  180,00

  15.

  Sargs

  3,0

  180,00

  540,00

  16.

  Sētnieks

  1,0

  180,00

  180,00

  17.

  Remontstrādnieks

  1,0

  180,00

  180,00

  Kopā

  27.65

   

  6104,00

 2. Noteikt, ka lēmuma 1.punkts stājas spēkā no 2010.gada 1.jūnija.

 3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības jautājumos I.Ančānam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija