Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 29.aprīlīNr.338

protokols Nr.10, 64. punkts

Par zemesgabala daļas atsavināšanu
Jūrmalā, Lienes ielā 6

1999.gadā projektēšanas konsultatīvā firma akciju sabiedrība „Ceļu projekts” veica Jomas un Lienes ielas remonta un labiekārtošanas projektu, saskaņā ar kuru tika atsavināti ielu sarkano līniju robežās esošie privātīpašumu apjomi.

1999.gada 13.maijā tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.504 „Par zemesgabala daļas atsavināšanu Jūrmalā, Lienes ielā 6”.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 3.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lienes ielā 6 (kadastra Nr.1300 009 5203, kopējā platība 269m2) nostiprinātas I.Š., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000192050.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 13.maija lēmumu Nr.504 , kā arī ņemot vērā I. Š. 2009.gada 11.decembra iesniegumu Nr.1.1-39/3835-Š, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2010.gada 9.marta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.1-58/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt līgumu ar zemesgabala īpašnieci I. Š. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Lienes ielā 6 daļas 18 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) platībā pirkumu par Ls 270 (divi simti septiņdesmit latu).

  2. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF