Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 20.maijāNr.369

protokols Nr.11, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.659
„Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības
iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā,
kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” 3.1.punktu un ņemot vērā Viļa Zinkeviča 2010.gada 26.aprīļa iesniegumu Nr.1.1-39/1972-Z, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.659 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” izsakot 2.8.punktu šādā redakcijā:

„2.8. Sandra Vilsone”

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova


Spēkā esošā redakcija