Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 20.maijāNr.370

protokols Nr.11, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 10.septembra lēmumā Nr.697
„Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra nolikuma Nr.7 „Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” 4.1. un 4.3.punktu, un ņemot vērā individuālā komersanta „Dreimaņa T.U”. menedžeres Ramonas Tutinas 2010.gada 29.aprīļa iesniegumu Nr.1.1-39/2021-T un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Noderīgas lietas” direktora Dzintara Sprīvuļa 2010.gada 31.marta iesniegumu Nr.1.1-37/1929, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

    Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 10.septembra lēmumā Nr.697 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi” izsakot punktu 1.13. šādā redakcijā:

    „1.13. Dzintars Sprīvulis – SIA „Noderīgas lietas”;

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova


Spēkā esošā redakcija