Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 20.maijāNr.388

protokols Nr.11, 22. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007. gadam
ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna
Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim
grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.novembra lēmumu Nr.885 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu īpašā režīma zonas noteikšanai un darba uzdevuma apstiprināšanu” ir izstrādāti Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumi.

Grozījumu izstrāde veikta Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 50.punktā noteiktajā kārtībā.

Vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu galīgo redakciju un izdot saistošos noteikumus.

  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu pašvaldības publiskajā mājaslapā http://www.jurmala.lv/, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova