Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 20.maijāNr.389

protokols Nr.11, 24. punkts

Par valsts galvenā autoceļa A10
Jūrmalas teritorijā esošo maršruta posmu
nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības

Izskatot Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas 2010.gada 12.aprīļa vēstuli Nr.04.4-01.1/1943 ar ierosinājumu pieņemt domes lēmumu par pašvaldības īpašumā esošo valsts galvenā autoceļa maršruta A10 posmu nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumiem Nr.1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem” ir noteikti valsts galveno autoceļu (1.pielikums), reģionālo autoceļu (2.pielikums), vietējo autoceļu (3.pielikums) un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu saraksti.

Minēto noteikumu 1.pielikumā ir noteikts, ka valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils maršruta posmi no 18,8 km līdz 23,8 km (Jūrmalas apvedceļš) un no 37 km līdz 41,3 km (Brankciema iela) ir Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošie autoceļa maršruta posmi. Veicot zemesgabalu kadastrālo uzmērīšanu, Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās esošie autoceļa A10 maršruta posmi var tikt precizēti.

Lai nodrošinātu valsts galvenā autoceļa maršrutā A10 autobraucējiem pieņemamus, drošus un komfortablus braukšanas apstākļus un veiktu vienotu maršrutā ietverto posmu pārvaldīšanu, piesaistot šo autoceļu posmu sakārtošanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus, ir lietderīgi sakārtot vienotas īpašuma tiesības visā autoceļa A10 Rīga – Ventspils garumā.

Īpašuma tiesības uz autoceļa A10 maršruta posmiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda, zemesgabaliem nav veikta kadastrālā uzmērīšana.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem, tai skaitā likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, 21.panta 17.punktu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu un 43.pantu, likuma „Par autoceļiem” 4.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumiem Nr.1104 „Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošos valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils maršruta posmus no 18,8 km līdz 23,8 km (Jūrmalas apvedceļš) un no 37 km līdz 41,3 km (Brankciema iela), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, veicot zemesgabalu kadastrālo uzmērīšanu.

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova