Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 20.maijāNr.11

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 00

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja 1.vietniece

Larisa Loskutova

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Dzintra Homka, Māris Dzenītis, Gatis Truksnis, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1110-1115)

Nepiedalās deputāti:

Raimonds Munkevics

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja p.i.

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i

Evija Rakiša

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Anna Deičmane, Inese Plūksne, Aīda Paipare, Guna Voitkāne, Māris Demme, Gunta Smalkā, Rita Kņūtiņa

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

L.Loskutova informē, kasaskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 65.pantu 4.daļu un 8 deputātu, vēlāk pievienojoties vēl vienam deputātam, iesniegumu, sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jautājums „Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata”, kas tiks izskatīts kā sēdes darba kārtības pēdējais jautājums un papildus ir iesniegts saistošo noteikumu projekts „Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs”, par kura iekļaušanas aktualitātes nepieciešamību lūdz ziņot G.Jubeli.

 

G.Jubele ziņo, ka šī gada aprīlī ir veikti grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā saskaņā ar kuriem turpmāk atļauja alkoholisko dzērienu tirdzniecībai ārpus stacionārām telpām ir saņemama pašvaldībā. Ņemot vērā to, ka tuvojoties vasaras sezonai Jūrmalas uzņēmējiem šis jautājums ir ļoti aktuāls, lūdz deputātus atbalstīt šī jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā.

L.Loskutova ierosina vēl papildus sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 6

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Laipu ielā 1 un Laipu ielā 3

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kadiķu ielā 5A

Balsošanas rezultātā par L.Loskutovas ierosinātajām izmaiņām („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

Darba kārtība:

1.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.659 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kas paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

2.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 10.septembra lēmumā Nr.697 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi”

3.           

Par zvejas limitu sadali

4.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”

5.           

Par Jūrmalas pašvaldības 2009.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

6.           

Par nomas maksājumiem 2010.gadā

7.           

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte”

8.           

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 71

9.           

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 13

10.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 40

11.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 25

12.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Brīvības prospektā 114

13.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Dārzu ielā 36

14.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Smilšu ielā 26

15.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Tīklu ielā 6

16.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Viršu ielā 23A

17.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmumā Nr.175 „Par iespēju turpināt būvniecību mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 77a dz.7”

18.  

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra apzīmējums 130 09 4216)

19.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14

20.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

21.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

22.  

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu

23.  

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

24.  

Par valsts galvenā autoceļa A-10 Jūrmalas teritorijā esošo maršrutu posmu nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības

25.  

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 100 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

26.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

27.  

Par zemesgabalu Jūrmalā, „Majori 8001” un „Majori 8002”privatizācijas izbeigšanu

28.  

Par atkārtotu nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 atsavināšanu

29.  

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 002  004 Jūrmalā, Vienības prospektā 9-7 trešās izsoles organizēšanu

30.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 40 ½ domājamās daļas pārdošanu izsolē

31.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no E.Z.

32.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no R.S.

33.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 nomas līguma noslēgšanu ar IK „Šīrante”

34.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.A.

35.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.R.

36.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Meža prospekts 3304” daļas nomas līguma pagarināšanu ar K.L.

37.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar D.R.

38.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Fr.Brīvzemnieka ielā 7 daļas pirkuma līguma atcelšanu un nomas līguma noslēgšanu ar E.V.

39.  

Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs

40.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 6

41.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Laipu ielā 1 un Laipu ielā 3

42.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kadiķu ielā 5A

43.  

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata

1.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.659 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kas paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” (lēmums Nr.369)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 3 (A.Ābelītis, M.Vorobjova, M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.659 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kas paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

 

2.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 10.septembra lēmumā Nr.697 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi” (lēmums Nr.370)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 2 (M.Vorobjova, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 10.septembra lēmumā Nr.697 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi”.

 

3.          Par zvejas limitu sadali (lēmums Nr.371)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zvejas limitu sadali.

 

4.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”

(saistošie noteikumi Nr.26)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumos par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”.

 

5.          Par Jūrmalas pašvaldības 2009.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

Ziņo:

I.Plūksne

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu šī jautājuma izskatīšanu atlikt, jo uzskata, ka daļa informācijas šajā pārskatā neatbilst patiesībai.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai finanšu komitejā.

L.Loskutova aicina deputātus balsot par G.Trukšņa izteikto priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa izteikto priekšlikumu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma jautājumu novirzīt izskatīšanai finanšu komitejā.

 

6.          Par nomas maksājumiem 2010.gadā (lēmums Nr.372)

Ziņo:

I.Plūksne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 2 (A.Ābelītis, M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem 2010.gadā.

 

7.          Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte” (lēmums Nr.373)

Ziņo:

A.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 2 (Z.Starks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pienenīte”.

 

8.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 71

(lēmums Nr.374)

9.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 13 (lēmums Nr.375)

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 40 (lēmums Nr.376)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 71.

2.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 13.

3.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 40.

 

11. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 25 (lēmums Nr.377)

12. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Brīvības prospektā 114 (lēmums Nr.378)

13. Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Dārzu ielā 36 (lēmums Nr.379)

14. Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Smilšu ielā 26 (lēmums Nr.380)

15. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Tīklu ielā 6 (lēmums Nr.381)

16. Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Viršu ielā 23A (lēmums Nr.382)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 25.

2.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Brīvības prospektā 114.

3.          Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Dārzu ielā 36.

4.          Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Smilšu ielā 26.

5.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Tīklu ielā 6.

6.          Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Viršu ielā 23A.

 

17. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmumā Nr.175 „Par iespēju turpināt būvniecību mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 77a dz.7” (lēmums Nr.379)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmumā Nr.175 „Par iespēju turpināt būvniecību mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 77a dz.7”.

 

18. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra apzīmējums 130 09 4216) (lēmums Nr.380)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra apzīmējums 130 09 4216).

 

19. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 (lēmums Nr.381)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14.

 

20. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.382)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis, tā kā tikko ir saņemta papildus informācija par šo jautājumu,  ierosina to atkārtoti novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

I.Ančāns ierosina atlikt šo jautājumu un skatīt no jauna.

G.Truksnis izsakās, ka izskatot šo jautājumu attīstības un vides jautājumu komitejā tika saņemts pozitīvs atzinums par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Tāpēc aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu, nodot to sabiedriskai apspriešanai, lai tālāk diskutētu un uzklausītu viedokļus par šo projektu.

M.Dzenītis, tā kā šajā teritorijā ir paredzēta savrupmāju apbūve, izsaka priekšlikumu, šo jautājumu novirzīt atkārtotai izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā, lai ar zemesgabala īpašniekiem izvērtētu iespēju šajā teritorijā attīstīt kādu uzņēmējdarbības projektu, kas dotu darba vietas Jūrmalas iedzīvotājiem.

J.Visockis izsakās, ka šajā teritorijā, kur paredzēta savrupmāju būvniecība ir diskutabla sabiedrisku objektu attīstība. Tāpēc atbalsta G.Trukšņa priekšlikumu par šī detālplānojuma nodošanu sabiedriskai apspriešanai.

R.Ražuks izsakās, ka šajā teritorijā nav atbalstāma 22 savrupmāju būvniecība. Tāpēc uzskata, ka jānodod detālplānojuma pirmā redakcija sabiedriskai apspriešanai, lai uzklausītu sabiedrības viedokli un institūciju atzinumus par šo jautājumu.

Z.Starks izsakās, ka, lai gan nepiekrīt vairākiem šī projekta risinājumiem, tomēr uzskata, ka nedrīkst atlikt šī jautājuma izskatīšanu un atbalsta  detālplānojuma nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, lai uzklausītu sabiedrības viedokli par šīs teritorijas attīstību.

I.Ančāns izsakās, ka šajā teritorijā būtu jāparedz sabiedrisku ar kūrortattīstību saistītu objektu attīstība, nevis savrupmāju būvniecība. Uzskata, ka ne vienmēr sabiedriskās apspriešanas rezultāti ir objektīvi, tāpēc izsaka priekšlikumu šo jautājums novirzīt atkārtoti izskatīt attīstības un vides jautājumu komitejā, konsultējoties ar „Grupa 93”projektu attīstītājiem.

Dz.Homka atbalsta deputātu priekšlikumu detālplānojuma pirmo redakciju nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

M.Vorobjova atbalsta sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas”- 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

21. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.383)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

22. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.383)

23. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

24. Par valsts galvenā autoceļa A-10 Jūrmalas teritorijā esošo maršrutu posmu nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības (lēmums Nr.389)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par valsts galvenā autoceļa A-10 Jūrmalas teritorijā esošo maršrutu posmu nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības.

 

25. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 100 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.390)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis, tā kā šī jautājuma izskatīšana ir kavējusies SIA „Jūrmalas namsaimnieks” neizdarības dēļ, izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 3. un 4.punktā minēto personu vārdus un uzvārdus svītrot.

L.Loskutova aicina deputātus vispirms balsot par M.Dzenīša izteikto priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša izteikto priekšlikumu. („par” – 11 (M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 3 (L.Loskutova, G.Truksnis, I.Ančāns)), M.Dzenīša priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar M.Dzenīša priekšlikumu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 100 pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ar M.Dzenīša priekšlikumu.

 

26. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” (lēmums Nr.391)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Visockis izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 3.punktā svītrot izpilddirektora vārdu, uzvārdu.

G.Truksnis izsakās, ka neizprot šo priekšlikumu, jo iepriekš pieņemtajā  lēmumā  par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 arī ir  minēts izpilddirektora vārds un uzvārds.

I.Ančāns izsakās, ka arī viņam nav saprotami M.Dzenīša un J.Visocka iepriekš izteiktie priekšlikumi.

R.Ražuks aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāk šo ēku nodošanu apsaimniekošanai un saglabāšanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par J.Visocka priekšlikumu („par” – 8 (M.Vorobjova, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas”- 5 (L.Loskutova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, Dz.Homka, G.Truksnis)), J.Visocka priekšlikums tika atbalstīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar J.Visocka priekšlikumu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” ar J.Visocka priekšlikumu.

 

27. Par zemesgabalu Jūrmalā, „Majori 8001” un „Majori 8002”privatizācijas izbeigšanu (lēmums Nr.392)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu Jūrmalā, „Majori 8001” un „Majori 8002”privatizācijas izbeigšanu.

 

28. Par atkārtotu nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 atsavināšanu

(lēmums Nr.393)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par atkārtotu nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 atsavināšanu.

 

29. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 002  004 Jūrmalā, Vienības prospektā 9-7 trešās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.394)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, G.Truksnis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4501 002  004 Jūrmalā, Vienības prospektā 9-7 trešās izsoles organizēšanu.

 

30. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 40 ½ domājamās daļas pārdošanu izsolē (lēmums Nr.395)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, G.Truksnis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 40 ½ domājamās daļas pārdošanu izsolē.

Iziet E.Krūmiņš

31. Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no E.Z. (lēmums Nr.396)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš izgājis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no E.Z.

 

32. Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no R.S. (lēmums Nr.397)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš izgājis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no R.S.

 

Ienāk E.Krūmiņš.

 

33. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 nomas līguma noslēgšanu ar IK „Šīrante” (lēmums Nr.398)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 nomas līguma noslēgšanu ar IK „Šīrante”.

 

34. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.A.

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –6 (L.Loskutova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 8 (Z.Starks, M.Vorobjova, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis)), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

35. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.R.

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –6 (L.Loskutova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 8 (Z.Starks, M.Vorobjova, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis)), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

G.Truksnis izsaka priekšlikumu uzdot pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai atkārtoti izvērtēt zemesgabala iznomāšanas nepieciešamību un sagatavot alternatīvu lēmumprojektu.

36. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Meža prospekts 3304” daļas nomas līguma pagarināšanu ar K.L.

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –3 (L.Loskutova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs), „pret” – 4 (R.Ražuks, M.Dzenītis, J.Visockis, I.Blaua), „atturas”- 7 (Z.Starks, M.Vorobjova, A.Tampe, A.Ābelītis, I.Ančāns, Dz.Homka, G.Truksnis), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

37. Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar D.R. (lēmums Nr.399)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar D.R.

 

38. Par zemesgabala Jūrmalā, Fr.Brīvzemnieka ielā 7 daļas pirkuma līguma atcelšanu un nomas līguma noslēgšanu ar E.V. (lēmums Nr.400)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Fr.Brīvzemnieka ielā 7 daļas pirkuma līguma atcelšanu un nomas līguma noslēgšanu ar E.V.

 

39. Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs (saistošie noteikumi Nr.28)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai Uzņēmēju konsultatīvajā padomē.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai ne tikai uz Uzņēmēju konsultatīvajā padomē, bet arī Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē.

L.Loskutova aicina deputātus atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu, lai neietekmētu to uzņēmēju darbu, ar kuriem ir noslēgts līgums  par pludmales nogabala nomu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, M.Dzenītis, G.Truksnis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs.

 

40. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 6

(lēmums Nr.401)

41. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Laipu ielā 1 un Laipu ielā 3      (lēmums Nr.402)

42. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kadiķu ielā 5A

(lēmums Nr.403)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, I.Blaua, Z.Starks, A.Tampe, A.Ābelītis, R.Ražuks, G.Truksnis, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 6.

2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Laipu ielā 1 un Laipu ielā 3.

3. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kadiķu ielā 5A.

 

Pārtraukums no 11.40-12.35

 

43. Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata (lēmums Nr.404)

 

L.Loskutova informē, ka ir saņemts 8 deputātu parakstīts iesniegums, kuram vēlāk pievienojās vēl viens deputāts, ar pievienotu lēmumprojektu par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata.

Ziņo:

R.Ražuks ziņo par sagatavoto lēmumprojektu, uzskatot, ka R.Munkevica kā politiķa un kā Jūrmalas domes vadītāja laiks ir beidzies. Ir izsmelts gan deputātu uzticības resurss, gan arī R.Munkevica kā domes priekšsēdētāja darba stila un lēmumu virzīšanas resurss.

Saņemot deputātu iesniegumu par ārkārtas sēdes sasaukšanu ar lēmumprojektu par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata, R.Munkevics ir veicis drudžainas un sasteigtas darbības -pārcēlis paredzētās domes kārtējās sēdes datumu, tika sasauktas ārkārtas sapulces pašvaldības kapitālsabiedrībās „Dzintaru koncertzālē”, „Jūrmalas ūdens”. Tāpat jau visiem zināms, ka tika ietekmēti lēmumprojektā parakstījušies deputāti. 14.maijā 8 deputāti iesniedza iesniegumu par ārkārtas sēdes sasaukšanu ar pievienotu saistošo noteikumu projektu, ar kuru par pašvaldības kapitāldaļu turētāju bija priekšlikums apstiprināt ekonomikas un attīstības nodaļu. Atsaucoties uz to, ka šis projekts nav saskaņots ar domes izpilddirektoru, R.Munkevics noraidīja šis sēdes sasaukšanu.

Mācība no iepriekš minētā un no pēdējo dienu notikumiem ir ļoti sāpīga, bet tai pašā laikā ļoti vienkārša. Domē nedrīkst pastāvēt autoritatīvs vadības stils, ir jāievieš koleģiāla lēmumu pieņemšanas kārtība. Aicina deputātus balsot par R.Munkevica atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja amata.

G.Truksnis uzskata, ka šodien šis lēmumprojekts ir jāpieņem jebkurā gadījumā par labu Jūrmalai.

I.Ančāns izsakās, ka, kamēr netiks nolasīts tiesas spriedums vai pieņemts konkrēts lēmums par apsūdzības statusu saistībā ar R.Munkevica aizturēšanu, tikmēr balsojumā atturēsies. 

L.Loskutova uzskata, ka ir nožēlojami, ka Jūrmalas pilsēta ir atkal nonākusi situācijā, kad notiek pilsētas mēra maiņa, ko pārdzīvo gan pilsētas iedzīvotāji, gan domes kolektīvs. Izsakās, ka gribētu, lai jaunā domes deputātu koalīcija būtu stabila un varētu strādāt ilgāku laiku.

I.Kalvāne piedāvā deputātiem balsošanas biļetena tekstu ar sekojošu formulējumu:

„Atbrīvot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Raimondu Munkevicu no amata

Par atbrīvošanu             

Pret atbrīvošanu          .”

Un izsaka priekšlikumu balsošanu organizēt domes mazajā sēžu zālē, uzaicinot deputātus pa vienam.

L.Loskutova   aicina izvirzīt kandidatūras balsu skaitīšanas komisijai.

Z.Starks izvirza deputātus I.Blauu, M.Vorobjovu un G.Truksni.

L.Loskutova ierosina balsot par balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: I.Blaua, M.Vorobjova un G.Truksnis.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par balsu skaitīšanas komisiju („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, G.Truksnis, M.Dzenītis, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), balsu skaitīšanas komisija tika apstiprināta šādā sastāvā: I.Blaua, M.Vorobjova un G.Truksnis.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par I.Kalvānes priekšlikumu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, G.Truksnis, M.Dzenītis, R.Ražuks), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma balsošanu organizēt domes mazajā sēžu zālē.

L.Loskutova pasludina pārtraukumu balsošanas biļetenu sagatavošanai un balsošanai.

Pārtraukums 13.00-13.30

I.Blaua (balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja) paziņo, ka izsniegti 13 biļeteni un atverot urnu izņemti 13 biļeteni, no tiem derīgi – 12, nederīgi -1.

Par Raimonda Munkevica atbrīvošanu no amata nobalsojuši 10 deputāti, pret atbrīvošanu nobalsojuši 2 deputāti (Balsu skaitīšanas komisijas 2010.gada 20.maija protokols Nr.1).

L.Loskutova   informē, ka, pamatojoties uz aizklātās balsošanas rezultātiem, lēmums par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja R.Munkevica atbrīvošanu no amata ir pieņemts.

L.Loskutova paziņo, ka sasauc domes ārkārtas domes sēdi domes lielajā sēžu zālē 2010.gada 20.maijā plkst.17.00 ar jautājumu „Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu”.

Sēde slēgta plkst. 13.40

 

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 24.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF