Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 29.05.2010. Stājas spēkā 30.05.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 20.maijāNr.27

Protokols Nr.11, 23.punkts

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma
1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem
līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim
grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas „Teritorijas plānošanas likuma” 7.panta sestās daļas 2.punktu un
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47.punktu

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus pašvaldības publiskajā mājaslapā http://www.jurmala.lv/, vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF