Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 29.decembra 25.nolikumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 3.marta 4.nolikumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 7.oktobra 67.nolikumu

2010.gada 3.jūnijāNr.56

Protokols Nr.16, 7.punkts

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Pašvaldības aģentūra (turpmāk tekstā AĢENTŪRA) ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas , speciālā autotransporta ,veselības aprūpes pieejamības un citu pakalpojumu sniegšanas jomā.

1.2. AĢENTŪRA savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Publisko aģentūru likumu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Administratīvā procesa likumu, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus un noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību.

1.3. AĢENTŪRAS juridiskā adrese un atrašanās vieta – Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38, LV-2015.

1.4. AĢENTŪRAS pilns nosaukums: Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”. Saīsinātais nosaukumus: p/a „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”.

1.5. AĢENTŪRA ir Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja padotībā.

2. AĢENTŪRAS pārraudzības kārtība

2.1. Īstenojot AĢENTŪRAS pārraudzību, Jūrmalas pilsētas dome:

2.1.1. apstiprina AĢENTŪRAS vidējā termiņa darbības stratēģiju;

2.1.2. apstiprina kopējo gada budžeta apjomu;

2.1.3. apstiprina AĢENTŪRAS darba plānu kārtējam gadam;

2.1.4. pieņem darbā un atlaiž no darba AĢENTŪRAS direktoru;

2.1.5. novērtē AĢENTŪRAS darbības rezultātus;

2.1.6. ierosina pārbaužu veikšanu AĢENTŪRĀ;

2.1.7. ierosina disciplinārlietu vai dienesta pārbaudi saistībā ar AĢENTŪRAS direktora darbību /arī disciplināri soda/;

2.1.8. veic citus normatīvajos aktos noteiktos pasākumus.

3. AĢENTŪRAS uzdevumi un funkcijas

3.1. AĢENTŪRA veic no Jūrmalas pilsētas pašvaldības funkcijām izrietošus pārvaldes uzdevumus, sniedzot sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ietverot pakalpojumus personu dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā, speciālā autotransporta, naktspatversmes, zupas virtuves un veselības aprūpes pieejamības pakalpojumus, īstenojot pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas. AĢENTŪRAS uzdevums ir sniegt sociālos pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos un novēršot negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē. Grozīts ar domes 2010.gada 7.oktobra 67. nolikumu; Grozīts ar domes 2011.gada 3.marta 4. nolikumu

3.2. AĢENTŪRA sniedz pakalpojumus atbilstoši likumā noteiktajai pašvaldības kompetencei, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3.3. Pašvaldības uzdevumu īstenošanu AĢENTŪRA nodrošina, sniedzot maksas sociālos pakalpojumus saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību, likmes un atvieglojumus.

3.4. AĢENTŪRAS sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem.

3.5. AĢENTŪRAS sniegto pakalpojumu cenrādis stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

3.6. Informācija par AĢENTŪRAS sniegto pakalpojumu cenām un atbrīvojumiem no maksas publicējami Jūrmalas pilsētas domes mājaslapā internetā.

3.7. AĢENTŪRA var veikt citus vienreizējus uzdevumus, kas tai uzdoti ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

3.8. Lai izpildītu noteiktos uzdevumus, AĢENTŪRA atbilstoši savai kompetencei veic šādas funkcijas:

3.8.1. sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldība Labklājības pārvaldes personā ir piešķīrusi sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, nodrošinot šīs personas ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju;

3.8.2. sniedz aprūpes mājās pakalpojumus personām, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldība Labklājības pārvaldes personā ir piešķīrusi, nodrošinot aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus personas dzīvesvietā;

3.8.3. nodrošina sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.8.4. nodrošina starpprofesionālu un starpinstitucionālu sadarbību sociālo pakalpojumu kvalitatīvai sniegšanai un attīstībai;

3.8.5. sniedz priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domei sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai un paplašināšanai AĢENTŪRĀ;

3.8.6. konsultē AĢENTŪRAS klientus un citas personas pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta jautājumos, kā arī sniedz praktisku palīdzību šo jautājumu kārtošanā;

3.8.7. sagatavo un izplata informatīva rakstura materiālus par AĢENTŪRAS sniegtajiem pakalpojumiem;

3.8.8. sniedz speciālā autotransporta pakalpojumus personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu;

3.8.9. sniedz naktspatversmes pakalpojumus personām bez reģistrētās dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām;

3.8.10. sniedz veselības aprūpes pieejamības pakalpojumus;

3.8.11. zupas virtuves pakalpojumus ārkārtas situācijā nonākušām personām.

3.8.12. Papildināts ar domes 2010.gada 7.oktobra 67. nolikumu

3.8.13. Papildināts ar domes 2010.gada 7.oktobra 67. nolikumu

3.8.14. Paplidināts ar domes 2011.gada 3.marta 4. nolikumu


3.8.15. Papildināts ar domes 2011.gada 3.marta 4. nolikumu


4. AĢENTŪRAS tiesības

4.1. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt no fiziskām un juridiskām personām AĢENTŪRAS funkciju un uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju.

4.2. Sniegt informāciju juridiskām un fiziskām personām par AĢENTŪRAS kompetencē esošajiem jautājumiem un pakalpojumiem, ievērojot personu datu aizsardzību.

4.3. Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un citām fiziskām un juridiskām personām atbilstoši AĢENTŪRAS kompetencei.

4.4. Veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4.5. Nodarboties ar palīgražošanu un maksas pakalpojumu sniegšanu, kuru izcenojumus nosaka pēc tirgus vērtības. Jūrmalas pilsētas dome apstiprina tikai šo preču un pakalpojumu kopējo apjomu.

5. AĢENTŪRAS manta, finansēšana un konts

5.1. AĢENTŪRAS manta ir pašvaldības manta, kas atrodas AĢENTŪRAS valdījumā. Tiesiskajās attiecībās ar privātpersonām AĢENTŪRA atbild Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

5.2. AĢENTŪRAI ir tiesības likumā un Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu, kā arī atsavināt AĢENTŪRAS valdījumā esošo pašvaldības kustamo mantu. Līdzekļus, kas iegūti pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas rezultātā, ieskaita Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

5.3. AĢENTŪRAS ieņēmumus veido Jūrmalas pilsētas domes dotācija, AĢENTŪRAS ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, tajā skaitā ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finanšu palīdzība.

5.4. Konta atvēršanu AĢENTŪRA saskaņo ar Jūrmalas pilsētas domi.

5.5. Gada beigās AĢENTŪRAS kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no AĢENTŪRAS visu veidu ieņēmumiem, izņemot Jūrmalas pilsētas domes budžeta dotāciju, ja tas nepārsniedz gada laikā saņemto līdzekļu apjomu, paliek AĢENTŪRAS rīcībā un to drīkst izlietot izdevumu finansēšanai nākamajā gadā vai turpmākajos gados.

5.6. Ieņēmumus no publiskajiem pakalpojumiem ieskaitīt kontos šādā kārtībā:

5.6.1. ieņēmumus no Jūrmalas pilsētas pašvaldības pasūtījuma - pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” pamatbudžeta kontā;

5.6.2. ieņēmumus no citu klientu iegādātajiem pakalpojumiem - pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumu kontā.

6. AĢENTŪRAS pārvalde

6.1. AĢENTŪRAS darbu vada tās direktors. AĢENTŪRAS direktors pilda ārējos normatīvajos aktos un AĢENTŪRAS nolikumā noteiktos uzdevumus, kā arī:

6.1.1. izstrādā AĢENTŪRAS vidējā termiņa darbības stratēģijas un budžeta projektus;

6.1.2. nodrošina AĢENTŪRAS vidējā termiņa darbības stratēģijas, budžeta un kārtējā gada darba plāna izpildi;

6.1.3. sniedz Jūrmalas pilsētas domei vai tās pilnvarotajai amatpersonai pārskatu par vidējā termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi;

6.1.4. sniedz Jūrmalas pilsētas domei vai tās pilnvarotajai amatpersonai nepieciešamo informāciju un priekšlikumus AĢENTŪRAS darbības jautājumos;

6.1.5. veic citus uzdevumus, kas noteikti pašvaldības darbību reglamentējošos normatīvajos aktos;

6.1.6. atbild par AĢENTŪRAS saimniecisko un finanšu darbību, AĢENTŪRAS resursu lietderīgu izmantošanu, kā arī nodrošina AĢENTŪRAS personāla vadību un grāmatvedības kārtošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

6.1.7. nosaka AĢENTŪRAS struktūru, sastāda darbinieku skaita sarakstu, pieņem un atlaiž no darba AĢENTŪRAS darbiniekus, nosaka darbinieku atbildību un kompetenci un nosaka darbinieku amata algas apmērus Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātā AĢENTŪRAS budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū.

7. AĢENTŪRAS administratīvo aktu izdošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

7.1. Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos AĢENTŪRA saskaņā ar normatīvajiem aktiem izdod administratīvos aktus.

7.2. AĢENTŪRAS izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domē tās saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

8. AĢENTŪRAS reorganizācija un likvidācija

8.1. AĢENTŪRU izveido, reorganizē un likvidē Jūrmalas pilsētas dome pēc savas iniciatīvas, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantā noteiktās prasības.

9. Noslēguma jautājumi

9.1. Ar nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 29.decembra nolikums Nr.45 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Lejupielāde: DOC un PDF