Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 23.septembrīNr. 66

protokols Nr. 28, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.24
„Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļas nolikums”

Izdoti pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 10.septembra lēmuma Nr.644
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
„Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu)
saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”” 1.punkta 1.2. un 1.3.apakšpunktiem

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.24 „Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļas nolikums”:

 1. Nolikuma II nodaļas 5. punktu izteikt jaunā redakcijā:

  „5. Iesniegt priekšlikumus pašvaldības kapitālās celtniecības, remonta darbu perspektīvo programmu izstrādei un sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.”

 2. Nolikuma II nodaļu papildināt ar 11’.punktu izsakot to šādā redakcijā:

  „11’. Nodaļas uzdevumi sabiedriskā transporta organizēšanā, kontrolē un attīstībā ir:

  11’.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un pasažieru komercpārvadājumu organizēšana Jūrmalas pilsētā ;

  11’.2. pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu un pasažieru komercpārvadājumu koordinēšana un kontrole;

  11’.3. pilsētas sabiedriskā transporta attīstības koncepcijas izstrādāšana;

  11’.4. pasažieru plūsmas izpētes organizēšana un optimāla, pieprasījumam atbilstoša, sabiedriskā transporta maršrutu tīkla attīstības plānošana;

  11’.5. priekšlikumu gatavošana par sabiedriskā transporta maršrutu atklāšanu, grozīšanu, slēgšanu un kustības sarakstu apstiprināšanu sabiedriskā transporta maršrutos, Jūrmalas pilsētā;

  11’.6. pašvaldības sabiedriskā transporta jomā noslēgto līgumu, līgumsaistību izpildes kontrole;

  11’.7. fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajai kompetencei;

  11’.8. pieteikumu izskatīšana speciālo atļauju (licenču) un citu ar tām saistīto, normatīvajos aktos noteikto, dokumentu izsniegšana, noformējot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumus un citus nepieciešamos dokumentus;

  11’.9. pašvaldības budžeta līdzekļu, kas piešķirti transporta nozarei, plānošana, administrēšana un izlietojuma kontrole.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF